Search ข่าวและบทความ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยและเตรียมความพร้อมรับมือ

27 December 2017

ธุรกิจที่ยังคงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง จำเป็นจะต้องมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อผู้บริโภคและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสารสนเทศซึ่งอาจถูกคุกคามด้วยโจรไซเบอร์อัจฉริยะ

Read More>>

27 December 2017

จากรายงาน 2017 Edelman Trust Barometer กล่าวถึงระดับความเชื่อมั่นในธุรกิจต่างๆ ซึ่งไม่แตกต่างจากภาครัฐเท่าใดนัก โดยในรายงานบทสรุปผู้บริหารพบว่าความเชื่อถือในประเภทขององค์กร 4 ประเภทมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ รัฐบาล ภาคส่วนของธุรกิจ สื่อ และองค์กรเอ็นจีโอ ดังนั้น ความท้าทายก็คือจะทำให้ทั้งองค์กรต่างๆ ได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นและสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร อันที่จริงแล้ว โครงการใหม่ๆ ในการพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับภาครัฐเป็นสิ่งที่จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความยั่งยืนได้

Read More>>

27 December 2017

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีแผนงานในการพัฒนามาตรฐานในปี 2561 โดยจำแนกเป็น มาตรฐานบังคับ มาตรฐานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (S-Curve / New S-Curve) และมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หรือ มาตรฐานเอส. (มอก.เอส.

Read More>>

27 December 2017

อุตสาหกรรมการขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ ถือเป็นอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยง อุตสาหกรรมจากทั่วโลกได้ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนี้ เช่น ความกดดันด้านคุณภาพการให้บริการโดยมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการนำมาตรฐานมาประยุกต์ใช้จะช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More>>

25 December 2017

ด้วยภาวะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงสามารถเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมล่วงหน้า

Read More>>

1 December 2017

เป็นที่ทราบดีว่า การทำเหมืองนั้นเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย การระบุความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในเหมืองเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะสถานที่ปฏิบัติงานที่คับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงปริมาณออกซิเจนที่น้อยกว่าระดับพื้นดิน เป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Read More>>

29 November 2017

การท่องเที่ยวนับเป็นภาคส่วนที่มีผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดภาคส่วนหนึ่งของโลกรวมทั้งมีผลต่อคนทั่วโลก การท่องเที่ยวนับว่าเป็นการส่งออกสินค้าและบริการถึง 7% ของสินค้าและบริการของโลกโดยมีการสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งในวันที่ 27 กันยายนของทุกปี องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้กำหนดให้เป็นวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)

Read More>>

21 November 2017

ข้อมูลจาก ISO Survey 2016 ระบุว่า จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในปี 2016 สูงขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตในปี 2014 และ 2015 ที่มีอัตราร้อยละ 3 เท่านั้น

Read More>>

8 November 2017

Kitemark คือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ของสหราชอาณาจักร ซึ่งกำกับโดย BSI Group ซึ่งเทียบเคียงกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย ที่กำกับดูแลโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แต่ไม่รวมถึงการรับรองด้านบริการ

Read More>>

1 November 2017

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับมากที่สุดภาคส่วนหนึ่งของโลก ระบบคุณภาพที่มีนัยสำคัญและข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตขึ้นมามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

Read More>>

1 November 2017

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากล ซึ่งเป็นการระลึกถึงการมีส่วนร่วมของผู้สูงวัยในสังคม

Read More>>

1 November 2017

ทรัพยากรดินที่ได้รับผลกระทบและมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพดินสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อเกษตรกรรม หรือการใช้ประโยชน์นอกเหนือจากนี้ จัดเป็นคุณภาพดินเสื่อมโทรม” (Land Degradation)

Read More>>

27 October 2017

International Organization for Standardization (ISO) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ได้ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO โดยนับจากจำนวนใบรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เป็นสมาชิกของ International Accreditation Forum (IAF)

Read More>>

15 August 2017

หลายคนคงเคยประสบปัญหาจากการใช้บริการรถไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ต้องเดินทางโดยใช้บริการสาธารณะ ไอเอสโอตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ จึงได้พัฒนามาตรฐานที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับงานในภาคส่วนของรถไฟ

Read More>>

15 August 2017

ประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับคอลล์เซนเตอร์ของหลายคน ไม่เพียงแต่ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็นหรือมีทางเลือกที่ซับซ้อนก่อนที่จะได้รับบริการที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังทำให้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นโดยที่บางครั้งก็ไม่ได้รับบริการที่ต้องการอีกด้วย บางครั้งกลับได้คำตอบว่าให้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วจะได้รับการติดต่อกลับ

Read More>>

15 August 2017

ความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ต้องการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไอเอสโอตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้พัฒนามาตรฐาน ISO 22316 ขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่เบื้องหน้า

Read More>>

15 August 2017

พลังงานเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับการเผชิญหน้าสำหรับชุมชนในระดับนานาชาติ ซึ่ง MASCI Innoversity ได้เคยนำเสนอไว้ในบทความเรื่อง “ทั่วโลกส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วย ISO 50001” เมื่อปีที่แล้ว

Read More>>

7 July 2017

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ เศรษฐกิจแบบวงกลม เป็นรูปแบบเศรษฐกิจในอนาคตแบบก้าวหน้าที่เชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด

Read More>>

7 July 2017

ความยั่งยืนของธุรกิจถือเป็นแนวทางที่หลายๆ องค์กรกำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งนอกเหนือจากความยั่งยืนในด้านการเงิน/ผลดำเนินการแล้ว จะต้องให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ (Supplier) ผู้ขนส่ง เป็นต้น รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยหลายองค์กรตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับความยั่งยืนไปตลอดโซ่อุปทาน

Read More>>

3 July 2017

มาตรการการเก็บภาษีคาร์บอน (carbon taxes) และมาตรการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS หรือที่มักนิยมเรียกรวมกัน ว่ามาตรการราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ถือเป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญในการบรรเทา (mitigate) ปัญหาด้านก๊าซเรือนกระจก แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ถือเป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้าที่ให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและเร่งดำเนินการ

Read More>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |