Search ข่าวและบทความ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยและเตรียมความพร้อมรับมือ

30 March 2018

ทุกๆ ปี มีคนกว่าหนึ่งล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญประการหนึ่งคือความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเอง แต่ในขณะที่เทคโนโลยีได้ปรับปรุงจนทำให้ยานพาหนะมีความปลอดภัย จำนวนอุบัติเหตุก็น่าจะลดลงตามไปด้วย แต่คำถามคือเทคโนโลยีของยานพาหนะอัตโนมัติจะช่วยให้ความผิดพลาดของมนุษย์หมดไปจริงหรือไม่

Read More>>

30 March 2018

นับตั้งแต่ปี 2554 (ค.ศ.2011) องค์กรได้นำแนวทางเชิงระบบตามมาตรฐาน ISO 50001 ไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพพลังงาน ประสิทธิผลพลังงาน และการใช้พลังงาน

Read More>>

30 March 2018

สำหรับโลกทั้งใบที่มีการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวนั้น ความเป็นส่วนตัวได้กลายเป็นมิติที่มีสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรสากลด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ ไออีซีหรือคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission: IEC) ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) และไอทียูหรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แนวทางใหม่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

Read More>>

6 March 2018

ไอเอสโอกำลังปรับปรุงชุดมาตรฐานด้านการแพทย์ที่เรียกว่า IDMP (Identification of Medicinal Products) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้และชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ การนำมาตรฐานเหล่านี้ไปใช้จะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำได้ง่ายขึ้นและสนับสนุนความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันของระบบงานด้านการแพทย์

Read More>>

6 March 2018

เครื่องมือทางธุรกิจที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการติดสินบน คือมาตรฐาน ISO 37001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนที่ช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อสู้กับความเสี่ยงด้านการติดสินบนจากการปฏิบัติงานและตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

Read More>>

1 February 2018

ISO 31000 มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรฐานตัวแรกในกลุ่มของมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงที่ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2009

Read More>>

1 February 2018

ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่ในขั้นตอนการรอประกาศเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะประกาศเร็วๆนี้ ภายในเดือนมีนาคม 2018

Read More>>

29 January 2018

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนผืนดินของมนุษยชาติได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และปัจจุบัน พื้นที่บนโลกของเราหลายส่วนถูกทำลายและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบาย การวางแผน การจัดการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน

Read More>>

29 January 2018

เมืองอัจฉริยะเป็นสิ่งที่มีการกล่าวถึงกันมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเนื่องจากพื้นที่ในเมืองคาดว่าจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง 70% ภายในปี 2050

Read More>>

29 January 2018

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของมนุษย์มักมีหนทางที่ยากลำบาก แต่ในขณะที่มีการเรียนรู้และเกิดความเสี่ยงขึ้นนั้น ความเสี่ยงอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโอกาสได้ ยกตัวอย่างการเกิดแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นอย่างรุนแรงในประเทศญี่ปุ่น ได้นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการฉุกเฉินที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมีการนำขีปนาวุธที่ใช้ในการป้องกันประเทศมาใช้งานเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งปัจจุบัน ทางการสามารถส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในประเทศและสามารถส่งข้อความแทรกไปยังการกระจายเสียงทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ด้วย

Read More>>

29 January 2018

การคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในธุรกิจและชีวิตประจำวันบนโลกนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนัก อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะทำให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจหรือชีวิตประจำวันจนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งหากมีการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักลง

Read More>>

27 December 2017

ธุรกิจที่ยังคงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง จำเป็นจะต้องมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อผู้บริโภคและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสารสนเทศซึ่งอาจถูกคุกคามด้วยโจรไซเบอร์อัจฉริยะ

Read More>>

27 December 2017

จากรายงาน 2017 Edelman Trust Barometer กล่าวถึงระดับความเชื่อมั่นในธุรกิจต่างๆ ซึ่งไม่แตกต่างจากภาครัฐเท่าใดนัก โดยในรายงานบทสรุปผู้บริหารพบว่าความเชื่อถือในประเภทขององค์กร 4 ประเภทมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ รัฐบาล ภาคส่วนของธุรกิจ สื่อ และองค์กรเอ็นจีโอ ดังนั้น ความท้าทายก็คือจะทำให้ทั้งองค์กรต่างๆ ได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นและสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร อันที่จริงแล้ว โครงการใหม่ๆ ในการพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับภาครัฐเป็นสิ่งที่จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความยั่งยืนได้

Read More>>

27 December 2017

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีแผนงานในการพัฒนามาตรฐานในปี 2561 โดยจำแนกเป็น มาตรฐานบังคับ มาตรฐานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (S-Curve / New S-Curve) และมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หรือ มาตรฐานเอส. (มอก.เอส.

Read More>>

27 December 2017

อุตสาหกรรมการขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ ถือเป็นอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยง อุตสาหกรรมจากทั่วโลกได้ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนี้ เช่น ความกดดันด้านคุณภาพการให้บริการโดยมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการนำมาตรฐานมาประยุกต์ใช้จะช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More>>

25 December 2017

ด้วยภาวะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงสามารถเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมล่วงหน้า

Read More>>

1 December 2017

เป็นที่ทราบดีว่า การทำเหมืองนั้นเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย การระบุความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในเหมืองเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะสถานที่ปฏิบัติงานที่คับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงปริมาณออกซิเจนที่น้อยกว่าระดับพื้นดิน เป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Read More>>

29 November 2017

การท่องเที่ยวนับเป็นภาคส่วนที่มีผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดภาคส่วนหนึ่งของโลกรวมทั้งมีผลต่อคนทั่วโลก การท่องเที่ยวนับว่าเป็นการส่งออกสินค้าและบริการถึง 7% ของสินค้าและบริการของโลกโดยมีการสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งในวันที่ 27 กันยายนของทุกปี องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้กำหนดให้เป็นวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)

Read More>>

21 November 2017

ข้อมูลจาก ISO Survey 2016 ระบุว่า จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในปี 2016 สูงขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตในปี 2014 และ 2015 ที่มีอัตราร้อยละ 3 เท่านั้น

Read More>>

8 November 2017

Kitemark คือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ของสหราชอาณาจักร ซึ่งกำกับโดย BSI Group ซึ่งเทียบเคียงกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย ที่กำกับดูแลโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แต่ไม่รวมถึงการรับรองด้านบริการ

Read More>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |