Search ข่าวและบทความ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยและเตรียมความพร้อมรับมือ

25 June 2018

หากกล่าวถึงอนาคตของการทำงาน เราอาจจะนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกจ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เราจะนึกถึงอะไร มีบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าส่วนหนึ่งจะมีการนำเอาเรื่องของดิจิตอลมาใช้ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งไอเอสโอมีความตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาแนวทางมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

Read More>>

21 June 2018

วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ชี้ให้เห็นถึงสถิติล่าสุดที่มีผู้เสียชีวิตถึง 2.78 ล้านคนจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานทุกปี และทำการส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก

Read More>>

21 June 2018

ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ หรือระบบเอสไอ เป็นระบบการวัดที่ปรับปรุงจากระบบเมตริก ปัจจุบัน เทคโนโลยีและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ได้นำเอาระบบหน่วยวัดสากลไปปรับใช้อยู่เสมอ

Read More>>

21 June 2018

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่กฎระเบียบ GDPR (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรปหรืออียูมีการบังคับใช้หลังจากผ่อนผันมาตั้งแต่ 2 ปีก่อน และท่ามกลางความวิตกกังวลในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ คณะกรรมการวิชาการของไอเอสโอจึงได้สร้างแนวทางที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมและปกป้องข้อมูลของตนเองได้

Read More>>

21 June 2018

การช่วยให้ผู้ให้บริการทางการศึกษามีการส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นนับเป็นจุดมุ่งหมายที่อยู่เบื้องหลังการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสากลฉบับแรกของโลก

Read More>>

21 June 2018

วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เนื่องในโอกาสนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รณรงค์ให้วันอนุรักษ์น้ำโลกให้ความสำคัญกับหัวข้อ ธรรมชาติเพื่อน้ำ (Nature for Water) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจแนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทายในเรื่องน้ำที่โลกของเรากำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21

Read More>>

20 June 2018

มีความเสี่ยงหลายอย่างที่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกต้องเผชิญหน้า เช่น เรื่องของชื่อเสียงหรือแบรนด์ เรื่องของการก่อการร้ายและความเสี่ยงทางการเมือง เป็นต้น ความเสี่ยงเหล่านี้กำลังมีมากขึ้นและบ่อยขึ้น ซึ่งไอเอสโอมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรทุกประเภททุกขนาดสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนของโลกยุคนี้ได้

Read More>>

19 June 2018

ปัจจุบัน การเดินเรือท่องเที่ยวมีการเติบโตและเป็นที่นิยมอยู่เสมอ แต่น้อยคนนักที่จะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือ ด้วยเหตุนี้ไอเอสโอจึงได้จัดเตรียมแนวทางมาตรฐานใหม่เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องอุบัติการณ์ต่างๆ บนเรือ

Read More>>

19 June 2018

ผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเช่นในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเท่าใดนัก แต่การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ แล้วฉลากข้อมูลแค่ไหนจึงจะเพียงพอ ไม่มากไปหรือน้อยเกินไป ผู้ผลิตจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉลากจะเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ไอเอสโอตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานแนวทางสากลที่ช่วยให้มั่นใจในฉลากผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

Read More>>

27 April 2018

เป็นที่ทราบกันดีว่าการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติตามฤดูกาลจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่หากพูดถึงส่วนผสมของอาหารที่เป็นธรรมชาติ อาหารแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นอาหาร “ธรรมชาติ” ขณะนี้ ไอเอสโอมีข้อกำหนดทางเทคนิคใหม่ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพูดภาษาเดียวกัน

Read More>>

27 April 2018

ประชากรโลกกำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 21% ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ดังนั้น รัฐบาล ชุมชน และธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสูงวัย ปัจจุบัน ไอเอสโอได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมสูงวัยแล้ว

Read More>>

27 April 2018

ธรรมาภิบาลเป็นระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำให้มั่นใจในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ได้แก่ ทิศทาง ความมีประสิทธิผล การชี้แนะ และความรับผิดชอบขององค์กร

Read More>>

27 April 2018

หลายคนเชื่อว่าช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจและจิตวิญญาณ แต่ทราบหรือไม่ว่าช็อกโกแลตมีจุดเริ่มต้นมาจากเมล็ดโกโก้ที่มีการเพาะปลูกจากคนงานกว่า 14 ล้านคนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมักเป็นฟาร์มของผู้ถือครองขนาดเล็ก และปลูกได้ยาก ทำให้ฟาร์มส่วนใหญ่มีผลผลิตค่อนข้างน้อย

Read More>>

30 March 2018

ทุกๆ ปี มีคนกว่าหนึ่งล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญประการหนึ่งคือความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเอง แต่ในขณะที่เทคโนโลยีได้ปรับปรุงจนทำให้ยานพาหนะมีความปลอดภัย จำนวนอุบัติเหตุก็น่าจะลดลงตามไปด้วย แต่คำถามคือเทคโนโลยีของยานพาหนะอัตโนมัติจะช่วยให้ความผิดพลาดของมนุษย์หมดไปจริงหรือไม่

Read More>>

30 March 2018

ปัจจุบัน ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ามือสองกันมากขึ้น แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีความปลอดภัยเพียงพอ เช่น สินค้าอย่างเปลมือสองจะเป็นอันตรายกับทารกหรือไม่

Read More>>

30 March 2018

นับตั้งแต่ปี 2554 (ค.ศ.2011) องค์กรได้นำแนวทางเชิงระบบตามมาตรฐาน ISO 50001 ไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพพลังงาน ประสิทธิผลพลังงาน และการใช้พลังงาน

Read More>>

30 March 2018

สำหรับโลกทั้งใบที่มีการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวนั้น ความเป็นส่วนตัวได้กลายเป็นมิติที่มีสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรสากลด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ ไออีซีหรือคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission: IEC) ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) และไอทียูหรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แนวทางใหม่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

Read More>>

6 March 2018

ไอเอสโอกำลังปรับปรุงชุดมาตรฐานด้านการแพทย์ที่เรียกว่า IDMP (Identification of Medicinal Products) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้และชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ การนำมาตรฐานเหล่านี้ไปใช้จะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำได้ง่ายขึ้นและสนับสนุนความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันของระบบงานด้านการแพทย์

Read More>>

6 March 2018

เครื่องมือทางธุรกิจที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการติดสินบน คือมาตรฐาน ISO 37001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนที่ช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อสู้กับความเสี่ยงด้านการติดสินบนจากการปฏิบัติงานและตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

Read More>>

1 February 2018

ISO 31000 มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรฐานตัวแรกในกลุ่มของมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงที่ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2009

Read More>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |