ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กรณีตัวอย่าง


Search ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เป็นรายงานการศึกษาความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้มีการนำมาตรฐานระบบการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ให้บริการและที่กำลังสนใจที่จะนำมาตรฐานระบบจัดการมาใช้ ได้รับทราบประโยชน์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จแก่องค์กร

กรณีตัวอย่าง BCM
รายงานการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการไปใช้ : มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012
กรณีตัวอย่าง CSR-DIW
กรณีตัวอย่างที่ 1 (ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์)
กรณีตัวอย่างที่ 2 (ผลิต คัด แต่งผักและผลไม้ใส่ถาดพลาสติก)
กรณีศึกษาในการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 – Social Responsibility) ไปใช้ในเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
กรณีตัวอย่าง ISO 9001
กรณีตัวอย่างที่ 1 (อุตสาหกรรมเคมี)
กรณีตัวอย่างที่ 2 (ระบบบำบัดอากาศ)
กรณีตัวอย่างที่ 3 (การผลิตตู้เหล็ก)
กรณีตัวอย่างที่ 4 (ยางรถบรรทุก)
กรณีตัวอย่างที่ 5 (อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า)
กรณีตัวอย่างที่ 6 (การผลิตสิ่งทอ)
กรณีตัวอย่างที่ 7 (อสังหาริมทรัพย์)
กรณีตัวอย่างที่ 8 (บริการขนส่งสินค้า)
กรณีตัวอย่างที่ 9 (โรงเรียน)
กรณีตัวอย่างที่ 10 (เครื่องจักรกล)
กรณีตัวอย่าง ISO 14001
กรณีตัวอย่างที่ 1 (แผงวงจรไฟฟ้า)
กรณีตัวอย่างที่ 2 (แผงวงจรไฟฟ้า)
กรณีตัวอย่างที่ 3 (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
กรณีตัวอย่างที่ 4 (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
กรณีตัวอย่างที่ 5 (หม้อแปลงไฟฟ้า)
กรณีตัวอย่างที่ 6 (ชิ้นส่วนยานยนต์)
กรณีตัวอย่างที่ 7 (อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์)
กรณีตัวอย่างที่ 8 (ชิ้นส่วนยานยนต์)
กรณีตัวอย่างที่ 9 (ชิ้นส่วนยานยนต์)
กรณีตัวอย่างที่ 10 (ชิ้นส่วนยานยนต์)
กรณีตัวอย่างที่ 11 (ผลิตสารเคมี)
กรณีตัวอย่างที่ 12 (จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)
กรณีตัวอย่างที่ 13 (สีพ่นรถยนต์)
กรณีตัวอย่างที่ 14 (ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า)
กรณีตัวอย่างที่ 15 (ระบบบำบัดอากาศเสีย)