ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุงเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการมาตรฐานระบบการจัดการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่ง จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการรวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการ ความเคลื่อนไหวของมาตรฐาน และสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการ รวมถึงข้อพึงระวังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรอง กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของผู้นำระบบการจัดการมาปฏิบัติ


Update: 28 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยและเตรียมความพร้อมรับมือ

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลต่อมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค โดยจัดทำเป็นรายงานการศึกษาประจำปี การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ กรณีศึกษา และรายงานการศึกษาอื่นๆ

เป็นการรวบรวมและเผยแพร่บทความและบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและผลกระทบของมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าสำคัญ และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Intelligence Unit และกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป