ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
กรณีตัวอย่าง

Search ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 ไปใช้ในสถานประกอบการ การศึกษาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) เป็นต้น

กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการตามโครงการสร้างระบบข้อมูล องค์ความรู้ และการเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit) โดยใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการพบปะระหว่างการประชุม/การสัมมนา/การฝึกอบรม ประเด็นคำถาม/ปัญหา

Read More>>

การศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ (ISO/IEC 20000-1:2005)

Read More>>

การศึกษาผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการที่บังคับใช้ในประเทศ และประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

Read More>>

การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อผิดพลาด (Best practices & pitfalls) จากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการที่พบเห็นจากการตรวจประเมินสถานประกอบการ – มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2546) ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

Read More>>

การทำความเข้าใจข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการที่มีความสำคัญ ต่อภาคอุตสาหกรรม – "มาตรฐานระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าปลอดสารอันตราย (IECQ HSPM QC 080000)"

Read More>>

การศึกษาตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน "ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร" (HACCP)

Read More>>

การศึกษาตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน "ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" (TIS 18001-2542 และ BS OHSAS 18001:2007)

Read More>>

การศึกษาตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน "ระบบการจัดการคุณลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ" GMP

Read More>>

การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการที่บังคับใช้ในประเทศ และระบุกลุ่มประเทศเป้าหมาย

Read More>>

ผลกระทบจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ISO/TS 16949

Read More>>

ผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000: 2005 ต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย

Read More>>

แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2004)

Read More>>

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในสถานประกอบการ

Read More>>