ประเภทเอกสาร

Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

คู่มือ REACH เพื่อผู้ประกอบการ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคมี พลาสติก และเฟอร์นิเจอร์ ในการปรับตัวเพื่อรองรับ ตอบสนองต่อกฎหมายว่าด้วยสารเคมี (Regulation (EC) No. 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals REACH) ของสหภาพยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ "กฎหมาย REACH" มีผลบังคับใช้อย่างเป็นระบบเดียวกันกับสารเคมีทุกประเภท (Single System) โดยอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญ คือ ผู้ผลิตต้องทราบถึงความเสี่ยง และอันตรายจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ที่ตนเองผลิตขึ้น โดยกำหนดให้ต้องมีการแสดงข้อมูลอันตราย ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีและเคมีภัณฑ์นั้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ผลิตหลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ กฎหมาย REACH ระบุไว้ในข้อกำหนดสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์นั้นๆ ก็จะไม่สามารถส่งออกเพื่อการจำหน่ายในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ หรือที่ตามกฎหมายระบุไว้ว่า "NO DATA NO MARKET"

Download : คู่มือ REACH เพื่อผู้ประกอบการ