ประเภทเอกสาร

Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO


คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ สรุปสาระสำคัญและการตีความของเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน

Download : 
http://www.masci.or.th/upload/otherintelligence/RSPO-1.pdf