ประเภทเอกสาร

Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification Systems สำหรับอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน


คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ สรุปสาระสำคัญและการตีความเกณกำหนดของมาตรฐาน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน

Download : 
http://www.masci.or.th/upload/otherintelligence/RSPO-2.pdf