ประเภทเอกสาร

Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้


สินค้าที่มีคุณภาพเป็นตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญภายใต้การค้าเสรีที่ราคาสินค้าไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะกับผู้บริโภคในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ประกอบต้องทา ความเข้าใจมาตรฐานของประเทศคู่ค้าต่างๆ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้มีมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คู่มือมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของของเล่นฉบับนี้ จัดทำภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสนับสนุนโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คู่มือฯ จัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านมาตรฐานและกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการจะสามารค้นหาข้อมูลของมาตรฐานและกฎหมายได้ในอนาคต

Download : 
http://www.masci.or.th/upload/otherintelligence/Furniture.pdf