ประเภทเอกสาร

Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 หัวข้อ “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” และ “หัวข้อ “มอก.9999 มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม”


การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” และ “หัวข้อ “มอก.9999  มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 - อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม และ มอก.9999  มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
  2. เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2557
การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรมสำคัญในการสัมมนา ประกอบด้วย
  • แนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) โดย  นางจุรีพร บุญ-หลง (ผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
  • การบรรยาย หัวข้อ “Significant Changes in ISO 9001:2015” และ “Critical Success Factors for Successful Transition” โดย นายสำราญ  สอนผึ้ง (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
  • การบรรยาย หัวข้อ “สาระสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)" และ หัวข้อ “ก้าวเดินอย่างไรให้สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” โดยนายชวาธิป จินดาวิจักษณ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
Download :
- เอกสารประกอบการสัมมนา1
- เอกสารประกอบการสัมมนา2