Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คู่มือวิชาการ และกิจกรรม/โครงการที่น่าสนใจ เพื่อการ Download


Select a Category :

การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ : “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ" โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ : “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ" โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้องธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ : “เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” ณ โรงแรมอิมพิเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมธนาสิริ โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมรอยัล ปริ้นท์เซส จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” และ “หัวข้อ “มอก.9999 มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 - อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2557 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ISO 9001:2015 Next Generation : Next Challenge” ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30–12.00 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น. โรงแรมพี ซี แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยนายพัณเดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนั้นนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการดาเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “การยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในมิติของ มาตรฐานคุณภาพ – ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง
งานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ 2-3 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ
คู่มือฯ นี้ได้รวบรวมมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบที่สำคัญของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีนพร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นต่อไป
คู่มือฯ นี้ได้รวบรวมมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบที่สำคัญของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อยานพาหนะและถุงมือยางทางการแพทย์ กลุ่มละ 5 ประเทศ พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นต่อไป
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัย โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) "Decarbonization : Sustainability Trends and Practices" 16-17 สิงหาคม 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เชิงเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001”
คู่มือมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของของเล่นฉบับนี้ จัดทำภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสนับสนุนโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คู่มือฯ จัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านมาตรฐานและกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการจะสามารค้นหาข้อมูลของมาตรฐานและกฎหมายได้ในอนาคต
คู่มือมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของของเล่นฉบับนี้ จัดทำภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสนับสนุนโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คู่มือฯ จัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านมาตรฐานและกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการจะสามารค้นหาข้อมูลของมาตรฐานและกฎหมายได้ในอนาคต
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ สรุปสาระสำคัญและการตีความเกณกำหนดของมาตรฐาน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ สรุปสาระสำคัญและการตีความของเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน
จัดทำขึ้นตามโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ผู้ประกอบการ หรือ ศูนย์ Help Desk โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม