รู้จักมาตรฐาน

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ


Quality management systems -- Requirements


Environmental Management System: Requirements


ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร


ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (Guidance on Sufficiency Economy for Industries)


มาตรฐานนี้มีหลักการและรูปแบบเป็นไปตาม ISO 9001 และเพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะบางประการของเครื่องมือแพทย์และละเว้นข้อกำหนดบางประการของ ISO 9001 ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย


ISO 14046: 2014, Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines


ISO 14064 : 2006 Part 1-3


ISO/TS 14067: 2013 Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication


ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์


การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ


Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements


การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร


ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ


การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์


Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements


มาตรฐานแห่งการจัดงานอีเว้นต์อย่างยั่งยืน


ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรใน ห่วงโซ่อาหาร


ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
1 | 2 | 3 |