รู้จักมาตรฐาน

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ


ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ – ข้อกำหนด


แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม


ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ


Specification for security management system for the supply chain


Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations


หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง


การจัดการระบบความปลอดภัยบนท้องถนน (Road traffic safety management systems: RTSMS)


ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้


Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements


ระบบบริหารแบบบูรณาการ


มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO


PD CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management – Part 1: Innovation Management System


Sustainable development in communities -- Management system for sustainable development -- Requirements with guidance for use


Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use


ระบบคุณภาพ – สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน – แบบจำลองสำหรับการประกันคุณภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ


การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์


การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน – ตัวชี้วัดสำหรับการให้บริการของเมืองและคุณภาพชีวิต


ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์ดูแลมนุษย์


การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ– ข้อกำหนดระบบการจัดการธุรกิจสำหรับองค์กรในภาครถไฟ (ระบบราง) - ISO 9001: 2015 และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคภาคอุตสาหกรรมรถไฟ/ระบบราง (Rail Sector)


เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด โดยมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
1 | 2 |