รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

GMP : Rev.4-2003 / มอก.34-2546

1. ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาไทย) มอก.34-2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
(หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) Recommended International Code of Practice, General principles of Food Hygiene (Good Manufacturing Practice : GMP)

2. การประกาศใช้เมื่อ
5 ตุลาคม 2553 (มาตรฐานไทย) / 15 April 2003 (มาตรฐานสากล)

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)/CODEX

4. ประเภทมาตรฐาน
GMP, HACCP, มอก.22000 และ ISO 22000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้ haccp

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้GMP, HACCP และ มอก./ISO 22000 เป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการควบคุมความปลอดภัย เช่น ยา เครื่องสำอาง 

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน และประโยชน์ในการนำมาตรฐานไปปฏิบัติ

 

เส้นทางและลำดับขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย
ที่มา: นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์,  สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


GMP ถือเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษและอันตรายต่อผู้บริโภค หรือเป็นการปฏิบัติที่ดี นำไปสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด

ในประเทศไทยมี GMP 2 ประเภท ได้แก่ GMP ประเภทกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 (2543) และ GMP มาตรฐานระบบการจัดการ Codex แบ่งเป็น GMP สุขลักษณะทั่วไปสำหรับอาหารทุกประเภท (มอก.34) และ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป 

หลักการปฏิบัติทั่วไปของ GMP ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

    1. การผลิตในขั้นต้น: สุขลักษณะของสภาพแวดล้อม การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะของแหล่งอาหาร  การปฏิบัติต่ออาหาร การเก็บรักษาและการขนส่ง  และการทำความสะอาด การบำรุงรักษา และสุขอนามัยส่วนบุคคลในการผลิตขั้นต้น
    2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
    3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
    4. สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
    5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล
    6. การขนส่ง
    7. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
    8. การฝึกอบรม

ประโยชน์ของ GMP

  • ลดความเสี่ยงของการผลิตอาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
  • ป้องกันการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อ เช่น แมลงวัน หนู เป็นต้น
  • ใช้ทรัพยากร (คน เงินทุน เวลา) อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาด
7. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555