รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มอก. 18001:2554 / BS OHSAS 18001:2007

1. ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาไทย) มอก.18001-2554 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาษาอังกฤษ) BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)

2. การประกาศใช้
มอก. : วันที่ 1 กันยายน 2554
BS OHSAS : July 2007

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน
มอก. : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
BS OHSAS : British Standards Institution (BSI)

4. ประเภทมาตรฐาน
มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: มอก.18001-2554 กำหนดขึ้นโดยอ้างอิง Guide to Occupational Health and Safety Management System, ISO 9001 และ ISO 14001 อาศัยหลักของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ากับระบบการจัดการขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม

มาตรฐาน มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ได้กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบการตรวจประเมินและการรับรองความสอดคล้องของระบบการจัดการ        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท
นอกจากนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ยังได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อให้สามารถบูรณาการเป็นระบบการจัดการเดียวกัน อีกทั้งให้องค์กรนำไปใช้ร่วมกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในองค์กร

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน
โครงสร้างของมาตรฐาน ประกอบด้วยข้อ 1 ขอบข่าย ข้อ 2 การนำไปใช้ ข้อ 3 บทนิยาม ข้อ 4 ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย

 • ข้อกำหนดทั่วไป โดยองค์กรต้องจัดทำระบบการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร นำไปปฏิบัติ รักษาไว้ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องกำหนดนโยบาย จัดทำเป็นเอกสารและลงนามกำกับ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและเข้าใจ 
 • การวางแผน ประกอบด้วย การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง การชี้บ่งและติดตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย และการกำหนดวัตถุประสงค์และแผนงาน
 • การนำไปใช้และการปฏิบัติ ประกอบด้วย ทรัพยากร บทบาท อำนาจหน้าที่ และภาระรับผิดชอบ ความสามารถ การฝึกอบรม และการมีจิตสำนึก การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการปรึกษา           การควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 • การตรวจสอบและการแก้ไข โดยต้องมีการติดตามตรวจสอบและวัดผลการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน รวมถึงการจัดทำและจัดเก็บบันทึก และการตรวจประเมินภายใน
 • การทบทวนการจัดการ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบฯ ตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. ประโยชน์ในการนำมาตรฐานไปปฏิบัติ
 • ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถควบคุมและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรัพย์สิน อาจรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 • มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการวางแผน การทำงานร่วมกัน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ การเฝ้าระวังและตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555