รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มอก.17024-2556 / ISO/IEC 17024:2012

1. ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาไทย) มอก.17024-2556 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
(ภาษาอังกฤษ) ISO/IEC 17024: 2012 Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of persons

2. การประกาศใช้
มอก. :  วันที่ 5 ตุลาคม 2553
ISO/IEC : 24 July 2012

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)
มอก.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ISO/IEC: International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC)

4. ประเภทของมาตรฐาน
มอก.17024 และ ISO/IEC 17024 เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยรับรอง/ขึ้นทะเบียนบุคลากร สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้
มาตรฐาน มอก. 17024 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองหรือขึ้นทะเบียนบุคลากร (Personnel Certification Body) ที่ให้บริการรับรองบุคลากรตามข้อกำหนดเฉพาะ รวมทั้งการพัฒนา และการคงไว้ซึ่งรูปแบบของการรับรองบุคลากร

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน
ข้อกำหนดของ ISO/IEC 17024 นำไปประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยรับรองที่ต้องการแสดงถึงความน่าเชื่อถือ และความเป็นกลางของกระบวนการสำหรับการทวนสอบความรู้ ความสามารถของบุคคลตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละสาขาการรับรอง ซึ่งข้อกำหนดประกอบด้วย ขอบข่าย เอกสารอ้างอิงมาตรฐาน คำศัพท์และนิยาม และข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติ ประกอบด้วย

  • ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร การพัฒนาและคงไว้ซึ่งการรับรอง ระบบการจัดการ การจ้างช่วง บันทึก การรักษาความลับ และความปลอดภัย
  • ข้อกำหนดสำหรับลูกจ้างหรือผู้รับช่วง ประกอบด้วยข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดสำหรับผู้ตรวจสอบ
  • กระบวนการรับรอง ประกอบด้วย การยื่นขอการรับรอง การตรวจประเมิน การตัดสินให้การรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจประเมินใหม่ การใช้ใบรับรองและเครื่องหมาย

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากนำมาตรฐานไปใช้

  • แสดงถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยรับรองว่ามีการจัดการองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน และบุคลากร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
  • สร้างความมั่นใจให้กับระบบการทวนสอบความรู้ ความสามารถ และการรับรองบุคลากร ว่ามีความเป็นกลางในการรับรอง
  • สร้างให้เกิดระบบการรับรองบุคลากรทั่วโลกให้มีความสอดคล้องกัน
8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555