รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มอก.17065-2556 / ISO/IEC 17065:2012

1. ชื่อมาตรฐาน 
(ภาษาไทย) มอก.17065-2556 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ) ISO/IEC 17065: 2012 Conformity assessment -- Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services  

2. การประกาศใช้
มอก.: วันที่ 5 ตุลาคม 2553
ISO/IEC : 10 September 2012

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้) 
มอก.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ISO/IEC: International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) 

4. ประเภทของมาตรฐาน
มอก.5065 และ ISO/IEC 17065 เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ กระบวนการ และบริการ โดยสามารถใช้ได้กับหน่วยรับรองทั้งภาครัฐ และเอกชน 

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน
ข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย
  • ข้อ 1 ขอบข่าย
  • ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง
  • ข้อ 3 ศัพท์และบทนิยาม
  • ข้อ 4 ข้อกำหนดทั่วไป (กฎหมายและสัญญา การจัดการความเป็นกลาง  ความรับผิดและการเงิน เงื่อนไขการไม่เลือกปฏิบัติ  การรักษาความลับ ข้อมูลที่มีไว้ให้แก่สาธารณะชน)
  • ข้อ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง)
  • ข้อ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (บุคลากรของหน่วยรับรอง ทรัพยากรในการประเมินผล)
  • ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (ข้อกำหนดทั่วไป การรับคำขอ การทบทวนคำขอ การประเมินผล การทบทวนผล การตัดสินการรับรอง  เอกสารการรับรอง  บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง การตรวจติดตามผล การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการรับรอง การยุติ ลดขอบข่าย พักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง บันทึก ข้อร้องเรียนและอุทธรณ์)
  • ข้อ 8 ข้อกำหนดด้านการบริหารงานสำหรับหน่วยรับรอง ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 ระบบบริหารงานทั่วไป (เอกสารระบบการบริหารงานทั่วไป การควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก การทบทวนของฝ่ายบริหาร การตรวจประเมินภายใน การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน) ทางเลือกที่ 2 ระบบบริหารงานตาม ISO 9001
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากนำมาตรฐานไปใช้
  • แสดงถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยรับรองว่ามีการจัดการองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน และบุคลากร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
  • สร้างความมั่นใจให้กับระบบการตรวจประเมินและรับรองเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง และความเป็นกลางในการรับรอง 
8. แหล่งอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555