รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO

1. ชื่อมาตรฐาน
- RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production (RSPO – P&C) - Including Indicators and Guidance หรือมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO P&C
- RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO SCC) หรือมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

2. การประกาศใช้เมื่อ
RSPO – P&C : October 2007
RSPO SCC :  25 November 2011

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

4. ประเภทของมาตรฐาน
RSPO – P&C และ RSPO SCC มาตรฐานแบบสมัครใจ ที่สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบข่ายการนำมาตรฐานไปใช้
- RSPO – P&C เป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
- RSPO SCC เป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลางน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เช่น โรงกลั่น ผู้ที่ใช้น้ำมันเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และผู้จำหน่ายปลีก  

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน
RSPO – P&C  สาระสำคัญของมาตรฐานนี้ กล่าวถึง หลักการ ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดรอง โดยหลักการ 8 ประการ ได้แก่

 • ความมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใส (Commitment to transparency)
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with applicable laws and regulations)
 • ความมุ่งมั่นในการทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว (Commitment to long-term economic and financial viability)
 • การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Use of appropriate best practices by growers and millers)
 • ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental responsibility and conservation of natural resources and biodiversity)
 • ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน/ลูกจ้าง  บุคคล  ชุมชน  ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Responsible consideration of employees and of individuals and communities affected by growers and mills)
 • การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible development of new plantings)
 • ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง (Commitment to continuous improvement in key areas of activity)

RSPO SCC สาระสำคัญของมาตรฐานมีข้อกำหนดจำนวน 7 ข้อ ได้แก่
       1) การจัดทำระเบียบปฏิบัติที่เป็นเอกสาร 
       2) การจัดซื้อสินค้าเข้ามาใช้ 
       3) การขายและการส่งมอบสินค้า
       4) กระบวนการผลิต
       5) การจัดเก็บบันทึก 
       6) การฝึกอบรม
       7) การกล่าวอ้างสิทธิ
นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดรูปแบบ (Module) การดำเนินการสำหรับผู้นำมาตรฐานไปใช้ 4 แนวทาง ได้แก่ 1) Identity Preserved (IP) 2) Segregation (SG) 3) Mass Balance (MB) หรือ 4) Book and Claim (B&C) โดยต้องนำไปใช้อย่างน้อย 1 แนวทาง

7. ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐาน
- ผู้ปลูกปาล์มจะได้รับโอกาสที่ดีในด้านการตลาด สามารถปลูกปาล์มได้ปริมาณและคุณภาพของดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้น ทั้งนี้หากเกษตรกรเริ่มดำเนินการก่อนในช่วงที่มีคู่แข่งไม่มาก คาดว่าจะส่งผลให้ราคาขายสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด
- ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะสามารถสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ สอบกลับได้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของปาล์มและน้ำมันปาล์มที่ไม่มีผลกระทบต่อป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
 • http://www.rspo.org/en/document_principle_and_criteria_certification
 • http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Supply%20Chain%20standard_Final%20version_app%20EB%202011%2012%2019%20rev.pdf
 • การตีความหลักการและเกณฑ์กำหนด ตามกรอบ RSPO ของประเทศไทย (ฉบับร่าง) Roundtable on Sustainable Palm Oil คณะทำงานว่าด้วยการตีความหลักการและเกณฑ์กำหนด RSPO ของประเทศไทย (RSPO TH-NIWG) August 2009การผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO หลักการและเกณฑ์กำหนดของประเทศไทย (TH-NI) สำหรับเกษตรกรรายย่อย –  การจัดทำตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกรรายย่อยในการรับรองกลุ่ม ภายใต้กรอบ RSPO ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ RSPO เมื่อ 9 ตุลาคม 2012
 • คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification Systems สำหรับอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555