รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มอก. 14064-1,2,3-2552 /ISO 14064-1,2,3:2006

1. ชื่อมาตรฐาน

(ภาษาไทย)

  • มอก. 14064 เล่ม 1 – 2552 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  • มอก. 14064 เล่ม 2 – 2552 ข้อกำหนดและข้อแนะนำโครงการสำหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  • มอก. 14064 เล่ม 3 – 2552 ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
(ภาษาอังกฤษ)
  • ISO 14064-1 : 2006 Part 1 : Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
  • ISO 14064-2 : 2006 Part 2 : Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
  • ISO 14064-3 : 2006 Part 3 : Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

2. การประกาศใช้เมื่อ
มอก. : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2552
ISO : 1 March 2006
 
3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)
มอก. : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ISO : International Organization for Standardization (Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management)

4. ประเภทมาตรฐาน
มอก.14064 / ISO 14064 เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องขอการรับรอง 

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้ 
1) ขอบเขตการนำไปใช้
มอก. 14064 เล่ม 1 / ISO 14064-1 
มาตรฐานนี้ระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

มอก. 14064 เล่ม 2 / ISO 14064-2

มาตรฐานนี้ระบุหลักการและข้อกำหนด และให้คำแนะนำระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การติดตามตรวจสอบ และการรายงานกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดการปล่อยหรือเพิ่มการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการวางแผนโครงการ การระบุและเลือกแหล่งกำเนิด แหล่งดูดซับ และแหล่งกักเก็บที่เหมาะสมกับโครงการ และสภาวะอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการ การติดตามตรวจสอบ การวัดปริมาณ การจัดทำเอกสาร การรายงานผลการดำเนินโครงการ และการจัดการข้อมูลคุณภาพ

มอก. 14064 เล่ม 3 / ISO 14064-3

มาตรฐานนี้ระบุหลักการและข้อกำหนด รวมถึงข้อแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความใช้ได้และ/หรือการทวนสอบการอ้างอิงเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกโดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน ระดับองค์กรหรือโครงการเกี่ยวกับการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO     14064 – 1 หรือ ISO 14064 – 2 

ในกรณีที่มีโปรแกรมเกี่ยวกับการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas programme) ให้ถือว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้

2) องค์กรที่นำไปใช้
มอก. 14064 เล่ม 1 และ มอก. 14064 เล่ม 2 (ISO 14064-1 และ ISO 14064-2) สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ที่ประสงค์จะจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) โดยเป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผลสำเร็จดังกล่าว สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้เพื่อรับรองตนเองหรือรับรองโดยหน่วยรับรอง

มอก. 14064 เล่ม 3 / ISO 14064-3 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่ทำหน้าที่ดำเนินการ validate และ/หรือ verify GHG assertions และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัด การเฝ้าระวัง และ การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือโครงการก๊าซเรือนกระจกตาม ISO14064-1 หรือ ISO14064-2

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Designated National Authority: DNA) และส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ผ่านการพัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร โดยจัดทำคู่มือแนวทางหรือหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และโปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจจัดทำคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรในรูปแบบของการจัดทำโครงการส่งเสริม

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน

มอก. 14064 เล่ม 1 / ISO 14064-1

กล่าวถึงขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ข้อกำหนดระดับองค์กรระบุไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก ส่วนประกอบของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก การจัดการคุณภาพบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก การรายงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และบทบาทขององค์กรในกิจกรรมการทวนสอบ

มอก. 14064 เล่ม 2 / ISO 14064-2

กล่าวถึงขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ข้อกำหนดสำหรับโครงการเกี่ยวกับการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระบุไว้ 13 เรื่อง ได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไป การอธิบายโครงการ การระบุแหล่งกำเนิด แหล่งดูดซับและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการ การพิจารณาสภาสวะอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการ การระบุแหล่งกำเนิด แหล่งดูดซับและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสำหรับสภาวะอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการ การเลือกแหล่งกำเนิด แหล่งดูดซับแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสำหรับการติดตามตรวจสอบ หรือการประมาณค่าการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปลดปล่อยและ/หรือปริมาณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยลดลงหรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดปริมาณได้เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพข้อมูล การติดตามตรวจสอบโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการเกี่ยวกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การตรวจสอบความใช้ได้และ/หรือการทวนสอบโครงการ การายงานผลโครงการ

มอก. 14064 เล่ม 3 / ISO 14064-3

กล่าวถึงขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ข้อกำหนดของการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบระบุไว้ 10 เรื่อง ได้แก่ ผู้ตรวจสอบความใช้ได้หรือผู้ทวนสอบกระบวนการตรวจสอบใช้ได้และทวนสอบ ระดับของความเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และขอบข่ายของการตรวจสอบความใช้ได้หรืการทวนสอบ วิธีการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ การประเมินระบบข่าวสารก๊าซเรือนกระจกและการควบคุม การประเมินข้อมูลและข่าวสารก๊าซเรือนกระจก การประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ การประเมินค่าก๊าซเรือนกระจก ถ้อยแถลงการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ บันทึกการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ

7. ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐาน

ภาคธุรกิจ

  • สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร
  • สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตปรินท์
  • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง อาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทำการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่นๆ
ภาครัฐ
  • ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศ
8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555