รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ISO/IEC 20000

1. ชื่อมาตรฐาน
ISO/IEC 20000: 2011 Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements

2. การประกาศใช้
12 April 2011

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้) 
International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) 

4. ประเภทของมาตรฐาน
ISO/IEC 20000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้ 
1) ขอบเขตการนำไปใช้
มาตรฐานนี้กล่าวถึงระบบการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ ที่ระบุความต้องการของผู้ให้บริการที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับไปยังลูกค้า 
2) องค์กรที่นำไปใช้
มาตรฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกโดยเฉพาะ

  • กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ (IT Outsourcing Services)
  • กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการเสริมสร้างระดับความมั่นใจให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (ลูกค้าองค์กรและหน่วยงานต่างๆ) จากผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ (IT Service Providers)
  • กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านไอที (IT Service Providers) ที่ต้องการสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานให้กับระบบการบริการจัดการการให้บริการด้านสารสนเทศ
  • องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
6. สาระสำคัญของมาตรฐาน 
มาตรฐานกล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการการให้บริการ (Service Management Processes) ประกอบด้วยกระบวนการส่งมอบการให้บริการ (Service Delivery Processes) และกระบวนการควบคุม (Control Processes) รวมถึงข้อกำหนดที่องค์กรต้องนำไปปฏิบัติ ในด้านระบบการบริหารจัดการ การวางแผนและการนำไปปฏิบัติของการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ การวางแผนและการปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศที่เปิดใหม่หรือการให้บริการสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ ส่งมอบบริการ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ กระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการควบคุม และกระบวนการส่งมอบ7. ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐาน
ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ/องค์กรไม่หวังผลกำไร
  • มีการบริหารงานที่เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับ
  • พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
  • ลดต้นทุนการดำเนินงานด้านการบริหารสารสนเทศ
  • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555