รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มอก.17020-2556 / ISO/IEC 17020:2012

1. ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาไทย) มอก.17020 – 2556 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ
(ภาษาอังกฤษ) ISO/IEC 17020: 2012 Conformity assessment -- Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

2. การประกาศใช้
มอก. :  วันที่ 5 ตุลาคม 2553
ISO/IEC : 27 Febuary 2012

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)
มอก.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ISO/IEC: International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC)

4. ประเภทของมาตรฐาน
มอก.17020 และ ISO/IEC 17020 เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจ (Inspection Body) สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้
มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานระบบงานสำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบในเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ หรือโรงงาน เพื่อพิจารณาความเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะหรือข้อกำหนดทั่วไปที่ระบุไว้ในเรื่องนั้นๆ

6. สาระสำคัญของมาตรฐาน
ข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

  • ข้อ 1 ขอบข่าย
  • ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง
  • ข้อ 3 ศัพท์และบทนิยาม
  • ข้อ 4 ข้อกำหนดทั่วไป (ความเป็นกลางและความเป็นอิสระ การรักษาความลับ)
  • ข้อ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (ข้อกำหนดด้านการบริหาร  องค์กรและการบริหารจัดการ)
  • ข้อ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ การจ้างช่วง)
  • ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (วิธีและขั้นตอนการตรวจ การจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจและตัวอย่าง บันทึกการตรวจ รายงานการตรวจและใบรับรองการตรวจ การร้องเรียนและอุทธรณ์  กระบวนการร้องเรียนและอุทธรณ์)
  • ข้อ 8 ข้อกำหนดด้านการบริหารงานสำหรับหน่วยรับรอง (ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ A ระบบบริหารงานทั่วไป (เอกสารระบบการบริหารงานทั่วไป การควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก การทบทวนของฝ่ายบริหาร การตรวจประเมินภายใน การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน) ทางเลือกที่ B  ระบบบริหารงานตาม ISO 9001

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากนำมาตรฐานไปใช้

  • หน่วยตรวจจะสามารถแสดงความน่าเชื่อถือว่ามีการจัดการองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน และบุคลากร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
  • สร้างความมั่นใจให้กับรายงานผลการตรวจ
8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555