รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ISO/IEC17021-1: 2015

1.    ชื่อมาตรฐาน
ISO/IEC17021-1: 2015 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements

2.    การประกาศใช้
15 June 2015

3.    หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)
ISO/IEC: International Organization for Standardization (ISO) และInternational Electrotechnical Commission (IEC)

4.    ประเภทของมาตรฐาน
ISO/IEC17021-1 เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ (Certification Body) สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่ให้บริการได้

5.    ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้
มาตรฐานนี้สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองระบบการจัดการ (Management System Certification Body) ที่ให้บริการตรวจประเมิน และให้การรับรองระบบการจัดการทุกประเภท เช่น

 • ระบบการบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก. 14001 หรือ ISO 14001
 • ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001

6.  สาระสำคัญของมาตรฐาน
ข้อกำหนดของ ISO/IEC 17021 นำไปประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินและรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการรับรองแสดงถึงความรู้ ความสามารถ (Competence) ความคงเส้นคงวา (Consistency) และความเป็นกลาง (Impartiality) ประกอบด้วย ขอบข่าย เอกสารอ้างอิงมาตรฐาน คำศัพท์และนิยาม หลักการ และข้อกำหนด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- หลักการ (ข้อ 4)
 • ความเป็นกลาง (Impartiality)
 • ความสามารถ (Competence)
 • ความรับผิดชอบ (Responsibility)
 • การเปิดเผย (Openness)
 • การรักษาความลับ (Confidentiality)    
 • การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน (Responsiveness to Complaints)
 • การจัดการบนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk-based approach)  (หลักการใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา)
- ข้อกำหนดทั่วไป (ข้อ 5)
 • 5.1 กฎหมายและสัญญา (Legal and contractual matters)
 • 5.2 การบริหารจัดการความเป็นกลาง (Management of impartiality)
 • 5.3 การรับผิดและการเงิน (Liability and financing)
- ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (ข้อ 6)
 • 6.1 โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารระดับสูง
 • 6.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (ข้อ 7)
 • 7.1 ความสามารถของบุคลากร
 • 7.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการรับรอง
 • 7.3 การใช้ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 • 7.4 บันทึกของบุคลากร
 • 7.5 การจ้าง/การดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
- ข้อกำหนดด้านข้อมูล (ข้อ 8)
 • 8.1 ข้อมูลสาธารณะ
 • 8.2 เอกสารการรับรอง
 • 8.3 การอ้างอิงถึงการรับรองและการใช้เครื่องหมาย
 • 8.4 การรักษาความลับ
 • 8.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง CB และลูกค้า
- ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (ข้อ 9)
 • 9.1 กิจกรรมก่อนการรับรอง
 • 9.2 การวางแผนตรวจประเมิน
 • 9.3 การตรวจประเมินและการรับรองครั้งแรก
 • 9.4 การตรวจประเมิน
 • 9.5 การตัดสินการรับรอง
 • 9.6 การคงการรับรองไว้
 • 9.7 การอุทธรณ์
 • 9.8 การร้องเรียน
 • 9.9 บันทึกของลูกค้า
- ข้อกำหนดด้านระบบการจัดการสำหรับหน่วยรับรอง (ข้อ 10)
 • 10.1 ทางเลือก (Options)
 • 10.2 ทางเลือก A : ข้อกำหนด MS ทั่วไป
 • 10.3 ทางเลือก B : ข้อกำหนด MS ตาม ISO 9001
นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อกำหนดด้านความสามารถของการตรวจประเมิน และการรับรอง แยกตามระบบการจัดการ

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากนำมาตรฐานไปใช้
 • แสดงถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยรับรองว่ามีการจัดการองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน และบุคลากร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 • สร้างความมั่นใจให้กับระบบการตรวจประเมินและรับรองเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง และความเป็นกลางในการรับรอง
8. แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
 • http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61651
 • เอกสาร หลักสูตรข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจประเมิน และรับรองระบบการจัดการ ส่วนที่ 1 (ISO/IEC 17021-1:2015) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2559