รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

IMS (Integrated Management System)

มาตรฐานฉบับนี้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้พัฒนาขึ้นโดยนำข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก. 9001-2544 (ISO 9001:2000) มอก.14001-2548 (ISO 14001:2004) และ มอก.18001-2542 มาบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยครอบคลุมสาระสำคัญของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 และมอก.18001-2542 บนพื้นฐานของข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001โดยมีรูปแบบของระบบการจัดการแบบบูรณาการที่บูรณาการข้อกำหนดร่วม (Common requirements) ของระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สามารถนำไปปฏิบัติให้ครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้วิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการและช่วง เวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มาจัดทำรวมเป็นข้อกำหนดเดียวกัน เช่น ข้อกำหนดด้านเอกสาร นโยบาย การวางแผน การทบทวนของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การตรวจประเมินภายใน การปรับปรุง เป็นต้น สำหรับข้อกำหนดเฉพาะ (Unique requirements) ของแต่ละระบบการจัดการจะระบุเป็นข้อกำหนดที่แยกเฉพาะการบริหารจัดการใน เรื่องนั้นๆ เช่น การวางแผนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง การรับรองกระบวนการผลิตและการบริการ การชี้บ่งและการสอบกลับได้ ทรัพย์สินของลูกค้า การเตือนอันตราย ความพึงพอใจของลูกค้า การเฝ้าระวังและการวัดผลิตภัณฑ์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นต้น

ข้อดีของการจัดการเชิงกระบวนการ
คือ มีการควบคุมความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ เมื่อมีการนำการจัดการเชิงกระบวนการมาใช้ในระบบการจัดการแบบบูรณาการ จะเน้นความสำคัญของ

  1. ความเข้าใจและการบรรลุตามข้อกำหนด
  2. ความจำเป็นของการพิจารณากระบวนการในเชิงคุณค่าเพิ่ม
  3. การเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานและประสิทธิผลของกระบวนการ และการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องจากผลของวัตถุประสงค์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2555