รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มอก. 27001-2556 , ISO/IEC 27001:2013

1. ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาไทย) มอก. 27001-2556 ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ISO/IEC 27001:2013 Information technology -- Security techniques -- Information security management systems – Requirements (อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะประกาศใช้ 19 ต.ค. 2013)

2. การประกาศใช้
มอก. : อยู่ระหว่างการพัฒนา
ISO : 15 October 2005

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน
มอก.: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ISO : International Organization for Standardization (JTC 1/SC 27 IT Security techniques) และ International Electrotechnical Commission (IEC)

4. ประเภทมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้

5. ขอบเขตและการประยุกต์ใช้
ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท (เช่น ภาคการค้า หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหากำไร)

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำมาตรฐานไปใช้

 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ปลอดภัย หรือการกำหนดนโยบายที่จะต่อสู่กับการละเมิดสิทธิ
 • แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจขององค์กร
 • สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • ช่วยให้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
7. สาระสำคัญของมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยมีแนวคิดตามหลัก Plan-Do-Check-Act ดังภาพ  


 
ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงาน ประกอบด้วย
 • การจัดทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) องค์กรต้องกำหนดขอบข่ายการจัดทำระบบ นโยบาย ประเมินและระบุความเสี่ยงขององค์กร ระบุแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง และจัดเตรียมคำชี้แจงการนำไปประยุกต์ใช้
 • การจัดทำแผนและดำเนินการ การติดตามและทบทวน ISMS และการรักษาและปรับปรุง ISMS
 • การจัดเตรียม ควบคุมบันทึกและเอกสาร และการจัดเก็บ
 • ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยการแสดงความมุ่งมั่น การจัดสรรทรัพยากร
 • การตรวจประเมิน ISMS ภายใน
 • การทบทวนของฝ่ายบริหาร
 • การปรับปรุง ISMS อย่างต่อเนื่อง
8.    แหล่งข้อมูลอ้างอิง
 • www.iso.org
 • มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)ประจำปี 2550 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./NSTDA)
 • http://www.oknation.net/blog/weblog/2009/02/27/entry-4
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2556