รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ISO/TS 14067: 2013

1. ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาอังกฤษ) ISO/TS 14067: 2013 Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication

2. การประกาศใช้
ISO : 21 May 2013

3. หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน

ISO : International Organization for Standardization (ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities)

4. ประเภทมาตรฐาน

ISO/TS 14067 ไม่ใช่มาตรฐานระบบการจัดการ จึงไม่สามารถขอการรับรองระบบงานได้ แต่สามารถขอการรับรองผลของรายงานและข้อมูลที่จัดทำขึ้นได้

5. ขอบเขตและการประยุกต์ใช้

ISO/TS 14067 เป็นมาตรฐานสากล โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการทุกประเภท

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำมาตรฐานไปใช้

  • ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการระบุถึงกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีนัยสำคัญในการก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปรินท์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารข้อมูลคาร์บอนฟุตปรินท์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผู้บริโภคและสาธารณะชนได้ (ผู้บริโภคสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ)
  • ช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายและแผนงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานได้
7. สาระสำคัญของมาตรฐาน
ISO/TS 14067 เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดและแนวทางในแสดงและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย และการสื่อสาร
มาตรฐานนี้อ้างอิงกับมาตรฐานในอนุกรม ISO 14000 เช่น ISO 14040 และ ISO 14044 (life cycle assessment for quantification), ISO 14020, ISO 14024 and ISO 14025 (environmental labels and declarations for communication)
 
โครงสร้างของมาตรฐานประกอบด้วย
  • หลักการในการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร
  • วิธีการในการสำหรับการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
  • การจัดทำรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
  • การเตรียมการสำหรับการสื่อสารข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ
  • แนวทางการสื่อสารปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
8. แหล่งข้อมูลอ้างอิง
  • www.iso.org
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2556