รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ISO/TS 29001 : 2010

1.    ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาอังกฤษ) ISO 29001:2010 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations

2.    การประกาศใช้
ISO : 01 June 2010

3.    หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน
ISO : International Organization for Standardization

4.    ประเภทมาตรฐาน
ISO 29001 เป็นระบบการจัดการ สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body) ที่ให้บริการได้

5.    ขอบเขตและการประยุกต์ใช้
ISO 29001 เป็นมาตรฐานสากลที่พัฒนาเพิ่มเติมจากระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดย่อยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และก๊าซธรรมชาติ) โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรผู้ผลิตและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม

6.    ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำมาตรฐานไปใช้
-    ผู้ที่ได้รับการรับรอง ISO/TS 29001 สามารถได้รับใบอนุญาตทางการค้าที่ช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ
-    แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแนวทางการปฏิบัติที่ดีขององค์กรเพื่อผู้มีส่วนได้เสีย
-    ปรับปรุงวิธีที่คุณจัดการกับความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
-    ปรับปรุงการดำเนินงานของคุณในการปรับปรุงคุณภาพและลดของเสีย
-    ทำให้มีการสื่อสารที่ดีและการประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7.    สาระสำคัญของมาตรฐาน
ISO/TS 29001 เป็นมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพบนพื้นฐานของ ISO 9001 ซึ่งเพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ด้วยการเน้นไปที่การป้องกันข้อบกพร่องและการลดความคลาดเคลื่อนและของเสียจากผู้ให้บริการ โดยมีกรอบแนวคิดตามโมเดลกระบวนการของระบบการจัดการคุณภาพ ดังภาพ
 
ภาพโมเดลกระบวนการของระบบการจัดการคุณภาพ
สาระสำคัญของมาตรฐาน ประกอบด้วย
ข้อ 0 บทนำ กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานตามระบบการจัดการคุณภาพ ความสัมพันธ์กับ ISO 9004 หรือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพ การนำมาตรฐานไปใช้เทียบเคียงกับมาตรฐานอื่น และเป้าหมายของมาตรฐาน
ข้อ 1 ขอบข่าย กล่าวถึง ขอบข่ายของการนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้
ข้อ 2 การอ้างอิง กล่าวถึง เอกสารและมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง ได้แก่ ISO 9000 : 2005 เรื่องคำศัพท์
ข้อ 3 คำศัพท์และคำจำกัดความ
ข้อ 4 ระบบการจัดการคุณภาพ กล่าวถึง ข้อกำหนดทั่วไปตามระบบการจัดการ และข้อกำหนดด้านเอกสาร  ISO 9001: 2008
ข้อ 5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กล่าวถึง ข้อกำหนดด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร การมุ่งเน้นที่ลูกค้า นโยบายคุณภาพ การวางแผน ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และการสื่อสาร และการทบทวนของฝ่ายบริหาร
ข้อ 6 การจัดการทรัพยากร กล่าวถึง การจัดหาทรัพยากร ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อ 7 การผลิตสินค้า กล่าวถึง การวางแผนการผลิตสินค้า กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การออกแบบและการพัฒนา การจัดซื้อ ฝ่ายการผลิตและการให้บริการ และการควบคุมการติดตามและการวัดผลอุปกรณ์
ข้อ 8 การวัดผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุง กล่าวถึง การติดตามและวัดผล การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด การวิเคราะห์ข้อมูล และการปรับปรุง

8.    แหล่งข้อมูลอ้างอิง
-    www.iso.org
-    http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-29001-oil-and-gas/

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2557