รู้จักมาตรฐาน
See all topics

Search รู้จักมาตรฐาน

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ISO 14046: 2014

1.    ชื่อมาตรฐาน
(ภาษาอังกฤษ) ISO 14046: 2014, Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines

2.    การประกาศใช้เมื่อ
ISO : 24 July 2014

3.    หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน (ผู้ประกาศใช้)

ISO : International Organization for Standardization (ISO/TC 207/SC 5 Life cycle assessment)

4.    ประเภทมาตรฐาน
ISO 14046 เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องขอการรับรอง

5.    ขอบเขตและการนำมาตรฐานไปใช้
มาตรฐานนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่จำกัดประเภท ขนาด และลักษณะองค์กร 
 
6.    สาระสำคัญของมาตรฐาน
แนวทางการจัดทำรอยเท้าน้ำหรือวอเตอร์ฟุตปรินท์ (Water footprint) คือ การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของกระบวนการผลิตสินค้าและองค์กร บนพื้นฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ISO 14046 ใช้พื้นฐานของหลักประเมินวงจรชีวิต (life cycle assessment : LCA) ของผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรม เพื่อนำไปสู่ประเมินและการรายงานการใช้น้ำ โดยโครงสร้างของมาตรฐาน ประกอบด้วย
1.    ขอบข่ายการประยุกต์ใช้ (Scope)
2.    เอกสารอ้างอิง (Normative Reference)
3.    นิยามคำศัพท์ (Terms and Definitions)
4.    หลักการ (Principles) ประกอบด้วย มุมองด้านวงจรชีวิต การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและหน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางการสื่อสาร ความโปร่งใส ความตรงประเด็น ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้งกัน ความถูกต้อง การจัดลำดับความสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และความสามารถในการแข่งขัน
5.    กรอบวิธีการดำเนินงาน ประกอบด้วย ข้อกำหนดทั่วไป การกำหนดเป้าหมายและขอบข่าย การวิเคราะห์บัญชีวอเตอร์ฟุตปรินท์ และการประเมินผลกระทบของวอเตอร์ฟุตปรินท์
6.    การรายงานผล ประกอบด้วย ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดและแนวทางเพิ่มเติมสำหรับการรายงานผลโดยบุคคลที่ 3 และการเปรียบเทียบข้อวินิจฉัยและการศึกษา
7.    การทบทวนจุดวิกฤติ ประกอบด้วย ความต้องการในการทบทวนจุดวิกฤติ การทบทวนจุดวิกฤติโดยผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอก และการทบทวนจุดวิกฤติโดยคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.    ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำมาตรฐานไปใช้
ช่วยให้องค์กรทราบถึงข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในแต่ละกิจกรรม โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและเหมาะสม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้องค์กรมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

8.    แหล่งข้อมูลอ้างอิง
•    www.iso.org
•    http://sc.npru.ac.th/upload/files/1402473831.pdf

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2557