ประเทศ อุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

มาเลเซีย

มาตรฐานกำหนดนิยามและคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
Department of Standards Malaysia is the national standards and accreditation body of Malaysia
SIRIM Berhad as the agent to develop, distribute and sell the Malaysian Standards

มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
Response Robot คือ หุ่นยนต์อุปกรณ์ที่ใช้งานจากระยะไกล เพื่อทำภารกิจในการปฏิบัติงานที่ต้องการการทำงานที่ปลอดภัย (Safe operational stand-offs)
มาตรฐานเกี่ยวกับการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากจริยธรรมที่เกิดจากหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากการใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างและการสกัดสารประกอบเคมีอินทรีย์จากของ เล่น
BS EN 71-11:2005 มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารประกอบประเภทไนโตรซามีน
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดสำหรับเกมส์กระดานที่มีกลิ่นหอม ชุดส่วนประกอบเครื่องสำอาง และเกมส์ที่เกี่ยวกับการรับรู้รสชาติ
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – สมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพ
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ความสามารถในการติดไฟ
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – โอกาสที่องค์ประกอบทางเคมีจะแพร่กระจายออกจากของเล่น
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ชุดการทดลองทางเคมีและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับของเล่นที่มีสารเคมีนอกเหนือไปจากชุดการทดลอง
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับการติดของสีบนของเล่น
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับของเล่นกิจกรรมสำหรับการใช้งานในประเทศ
มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของเล่นเด็ก – ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารประกอบเคมีอินทรีย์ในของเล่น
ผลิต/ผู้จำหน่ายของเล่น ต้องแสดง (Declaration) ให้กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และการบริโภค (Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism, MDTCC) เห็นว่าของเล่นนั้นปลอดภัย ตามข้อกำหนดของกฎหมาย (รายงานการทดสอบจากห้องปฏิบัติการจะยื่นให้หน่วยงานควบคุมเมื่อถูกร้องขอ)
กฎหมายความปลอดภัยของสินค้า กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าอุปโภค เช่น ของเล่น ที่ผลิต นำเข้า และวางจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย
FSC หรือ Forest Stewardship Council ก่อตั้งขึ้น ในปี 2536 เพื่อกำหนดมาตรฐานระบบการให้การรับรอง หรือ Forest Management Certification (FSC-FM) ด้านการจัดการป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากสวนไม้ โดยให้ความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะประทับตราเครื่องหมาย FSC เป็นสัญลักษณ์หรือใบรับรองผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ได้รับใบรับรอง1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |