ประเทศ อุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อินโดนีเซีย

มาตรฐานกำหนดนิยามและคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
ข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับลิ้นชัก ตู้ และโต๊ะเครื่องแป้ง
Response Robot คือ หุ่นยนต์อุปกรณ์ที่ใช้งานจากระยะไกล เพื่อทำภารกิจในการปฏิบัติงานที่ต้องการการทำงานที่ปลอดภัย (Safe operational stand-offs)
มาตรฐานเกี่ยวกับการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากจริยธรรมที่เกิดจากหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากการใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานกำหนดสมรรถนะการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับและความคลาดเคลื่อน วิธีการทดสอบ และการติดแสดงเครื่องหมาย
การทดสอบที่สำคัญตามมาตรฐาน: ความแข็งแรง ความทนต่อสารเคมี
คู่มือ ขั้นตอนการทำงานร่ามกัน ระหว่าง การค้นหา และการช่วยเหลือทางเทคนิค ของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์, อุปกรณ์ซ็นเซอร์
FSC หรือ Forest Stewardship Council ก่อตั้งขึ้น ในปี 2536 เพื่อกำหนดมาตรฐานระบบการให้การรับรอง หรือ Forest Management Certification (FSC-FM) ด้านการจัดการป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากสวนไม้ โดยให้ความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะประทับตราเครื่องหมาย FSC เป็นสัญลักษณ์หรือใบรับรองผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและสมรรถนะที่จำเป็นของอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีหุ่นยนต์ช่วย
ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
มาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและประสิทธิภาพที่สำคัญของหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ การประเมิน ค่าชดเชยหรือการบรรเทา
มาตรฐานฉบับนี้เพื่อช่วยผู้ผลิตในการตัดสินใจขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงรายละเอียดและกระบวนการวิศวกรรมการใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Electrical Equipment) หรือระบบไฟฟ้าทางการแพทย์ (Medical Electrical System: MES)) เกี่ยวกับ Degree of Autonomy (DOA)
มาตรฐานหุ่นยนต์และอุปกรณ์หุ่นยนต์ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม –   ส่วนที่ 1 หุ่นยนต์
มาตรฐานหุ่นยนต์และอุปกรณ์หุ่นยนต์ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม –   ส่วนที่ 2 ระบบหุ่นยนต์และบูรณาการ
มาตรฐานการจัดการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม – คำศัพท์และการนำเสนอคุณลักษณะ มาตรฐานระบุรายละเอียดครอบคลุมลักษณะทั่วไป ระบบพิกัด เกณฑ์การปฏิบัติงานและการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูแลมนุษย์
เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับมนุษย์ (Safety requirements and integration of safety-related parts of control systems (SRP/CS))
มาตรฐานข้อกำหนดในการจัดการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
มาตรฐานกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ่นยนต์บริการ ส่วนที่ 1 การเคลื่อนที่สำหรับหุ่นยนต์ที่มีล้อสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในอาคาร
มาตรฐานกำหนดคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์และอุปกรณ์หุ่นยนต์ ครอบคลุมทั้งหุ่ยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robots) และหุ่นยนต์บริการ (Service robots)
ISO 9283 มาตรฐานการจัดการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม - เกณฑ์การปฏิบัติงานและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง1 | 2 | 3 |