ประเทศ อุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

ออสเตรเลีย

มาตรฐานกำหนดนิยามและคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
ของเล่น
ของเล่น
ของเล่น
มาตรฐานความปลอดภัยทางกายภาพของของเล่น เช่น ขนาดของของเล่น เพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กนำเข้าปาก
ข้อกำหนดความปลอดภัยของของเล่น
ของเล่น (Toys)
Response Robot คือ หุ่นยนต์อุปกรณ์ที่ใช้งานจากระยะไกล เพื่อทำภารกิจในการปฏิบัติงานที่ต้องการการทำงานที่ปลอดภัย (Safe operational stand-offs)
อุตสาหกรรมอาหาร
ACL เป็นกฎหมายของประเทศออสเตรเลียด้านความปลอดภัยของสินค้า
กฎหมายห้ามจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
อยู่ภายใต้กฎหมายแม่บท The Motor Vehicle Standards Act 1989 (2 August 1989, Gazette number S 264)
มาตรฐานเกี่ยวกับการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากจริยธรรมที่เกิดจากหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากการใช้ในชีวิตประจำวัน
กฎหมายบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ CCP
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตสินค้า (Carbon Price Mechanism) ได้หลอมรวมเข้ากับขอบข่ายและกระบวนการตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับระบบการรายงานค่าก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National Greenhouse and Energy Reporting System)
เป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การพัฒนานโยบายพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต (Clean Energy Future
เป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การพัฒนานโยบายพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต (Clean Energy Future)
หน่วยงานรับผิดชอบ : Australian Government1 | 2 | 3 | 4 | 5 |