อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบการใช้สีย้อม (Azo Dye) ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่มีส่วนผสมของสารประกอบ Aromatic amines จำนวน 24 ชนิด ต้องมีปริมาณไม่เกิน 30 mg/kg
หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีน (Ministry of Industry and Information Technology of PR.C : MIIT)
หรือเดิมคือ “EC Mark” โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมาย “CE Mark” เมื่อมีการประกาศ Directive 93/68/EEC
สินค้าทุกรายการที่ต้องใช้ packaging
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการรับรองผลิตภัณฑ์ที่บังคับ
คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ EU กำหนดกรอบแนวทาง Green Paper แนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืน ขอบเขตและความป็นไปได้ของระบบการซื้อขายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่า The European Climate Change Programme
(Law number: Act No. 31 of 1973, Amendment Act No. 117 of November 2007)
กฏกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค
establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council
กฎหมาย EU RoHS2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญ กล่าวคือ สินค้าในกลุ่ม EEE ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตาม Council Directive 93/68/EC2 – CE Marking Directive และ REGULATION (EC) No 1907/2006 –  the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) ด้วย
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emission Trading Scheme หรือ EU ETS) เป็นกฎระเบียบของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประเภทที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะภายใน ของแต่ละประเทศกำกับดูแล (Regulated Market)
เป็นกฎระเบียบดำเนินการด้าน EU ETS
กำหนดปริมาณสารอันตรายที่มีได้ได้บรรจุภัณฑ์ และวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์
A framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products
เป็นกฎระเบียบดำเนินการด้าน EU ETS ตามกรอบนโยบายและวัตถุประสงค์ตาม UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change)
กฎหมายควบคุมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใช้หลักการตามมาตรฐาน ISO 14025 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย Electrical Appliance and Material Safety Law เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายและการใช้งานที่ไม่ปลอดภัยจากเครื่องใช้ ไฟฟ้า โดยผู้ที่ต้องปฎิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้า
เป็นกฎหมายบังคับด้านความปลอดภัยและการรับรองความเข้ากันได้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Mandatory Safety and EMC Approval)1 | 2 | 3 |