อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมพลังงาน

เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการลดการปล่อยก๊าซด้วยกลไกตลาด หรือ EU ETS: Emission Trading Scheme
การส่งเสริมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเป้าหมายแห่งชาติ ที่ใช้บังคับเพื่อ ให้ผู้ใช้พลังงานเกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งการใช้พลังงานในส่วนการขนส่ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดการนำเข้าพลังงาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การกำหนด และให้คำจำกัดความที่ใช้กันทั่วไปในการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานหมุนเวียน
การกำหนดภาพรวมของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพท หรือข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพรวม ซึ่งระบุปัจจัยพลังงานทดแทน (REF) ที่มีการวัดเชิงปริมาณในการใช้งานจริงของพลังงานหมุนเวียน (RE) ในรูปแบบการรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้า
พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy Act 2011 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินการในการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบสำหรับการนำไป ปฏิบัติ และใช้ผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้น
ภายใต้กฎหมาย 40 CFR Part 80 [EPA–HQ–OAR–2015–0111; FRL–9939–72–OAR]
เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนภายในปี 2020
แผนนโยบายด้านสหภาพพลังงานของคณะกรรมาธิการยุโรป
กฎหมาย Renewable Energy Source Act นี้ใช้ส่งเสริมการป้องกันสภาพอากาศ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ
การทำความสะอาดอากาศ ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) ได้ถูกปรับมาตรฐานพลังงานหมุนเวียนในทุกๆปี
Renewable Portfolio Standard (RPS) เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนภายในปี 2020 อยู่ระหว่างร้อยละ 5 – 13
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของญี่ปุ่นกำหนดให้มีการใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ 70 ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นเท่าตัว พร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
กฎหมายแม่บทที่ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทดแทนเพื่อปกป้องผู้บริโภค
กฎหมายแม่บทสำหรับควบคุมด้านพลังงาน
หรือแบบจำลองแนวทางการคำนวณการใช้พลังงานของไทยจนถึงปี ค.ศ. 2050 หรือแบบจำลองการใช้พลังงาน 2050
วัตถุประสงค์ของการเสนอนโยบายด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศ
USA พัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 11.9 เป็นร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการพลังงานรวมของประเทศในปี พ.ศ. 2579 โดยปรับเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งสิ้นประมาณ 19,635 เมกะวัตต์ โดยให้มีกรอบระยะเวลาเดียวกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) รวมทั้งจะมีการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็น 14 ล้านลิตร/วัน และเอทานอล 11.3 ล้านลิตร/วัน เป็นต้น และมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานความคืบหน้าการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทุก 3 เดือน
ภายใต้กฎหมายแม่บท จำนวน 2 ฉบับ คือ
  1. The Energy Policy Act of 2005 หรือ EPAct (Clean Air Act: CAA)
  2. The Energy Independence and Security Act of 2007 หรือ EISA