อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมสารเคมีและเคมีภัณฑ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ)
ระเบียบการใช้สีย้อม (Azo Dye) ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่มีส่วนผสมของสารประกอบ Aromatic amines จำนวน 24 ชนิด ต้องมีปริมาณไม่เกิน 30 mg/kg
The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ว่าด้วยการจำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้สารเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
สินค้าทุกรายการที่ต้องใช้ packaging
มาตรการควบคุมสารตะกั่วและสารประกอบ (ภายใต้กฎหมาย DENR Administrative Order No. 2013-24)
หรือ Substances Exempt from Notification (ภายใต้กฎหมาย Chemical Substance Control Law)
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการรับรองผลิตภัณฑ์ที่บังคับ
มีกฎหมายหลัก (Main Laws) ที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่:
  1. Measures for Environmental Management of New Chemical Substances 2010 หรือ China REACH (Effective Date: 15/10/2010)
  2. Regulations on Safe Management of Hazardous Chemicals in China (1994, Amended Several Times, Latest Amendment 01/12/2011), 'China GHS' (Standards on the Classification, Labeling and Packaging of Chemicals (2011))
  3. Provision on the First Import of Chemicals and the Import and Export of Toxic Chemicals (1994)
ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่ทำหน้ากำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติ คือ
  1. Chemical Registration Centre of the Ministry of Environmental Protection (MEP-CRC): www.crc-mep.org.cn/Eng
  2. Ministry of Environmental Protection (MEP)
  3. Local Environmental Protection Bureaus (ZHB)
The Restriction of Use of Bisphenol A in Plastic Infant Feeding Bottles
คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ EU กำหนดกรอบแนวทาง Green Paper แนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืน ขอบเขตและความป็นไปได้ของระบบการซื้อขายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่า The European Climate Change Programme
สารเคมี
(Law number: Act No. 31 of 1973, Amendment Act No. 117 of November 2007)
Plastic Materials and Articles Intended to come into Contact with Foodstuffs
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emission Trading Scheme หรือ EU ETS) เป็นกฎระเบียบของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประเภทที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะภายใน ของแต่ละประเทศกำกับดูแล (Regulated Market)
เป็นกฎระเบียบดำเนินการด้าน EU ETS
กำหนดปริมาณสารอันตรายที่มีได้ได้บรรจุภัณฑ์ และวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์
เป็นกฎระเบียบดำเนินการด้าน EU ETS ตามกรอบนโยบายและวัตถุประสงค์ตาม UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change)
14 มีนาคม 2554 ฝรั่งเศสประกาศขยายระยะเวลาการห้ามใช้สาร Formamide (CAS 75-12-7) ในการผลิตสินค้า Puzzle Mats เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 หลังจากได้ห้ามใช้สารนี้มาแล้ว 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553
มาตรฐานบังคับใช้กับการขนส่ง (Transport) การเก็บ (Storage) การผลิต (Production) การบริหารจัดการ (Management) การใช้ (Usage)และการควบคุม (Handling) สินค้าอันตราย
มาตรฐานบังคับ GB 13690 ว่าด้วยการจำแนกประเภท (Classification) และการสื่อสารความเป็นอันตราย (Hazard Communication) ของสารเคมี ตามแนวทาง GHS

หน่วยงานรับผิดชอบ :
•    General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China
•    Standardization Administration of the People’s Republic of China1 | 2 | 3 | 4 | 5 |