อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมอื่นๆ

The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ว่าด้วยการจำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้สารเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
อุตสาหกรรมอาหาร
อยู่ภายใต้กฎหมายแม่บท The Motor Vehicle Standards Act 1989 (2 August 1989, Gazette number S 264)
มาตรฐานกำหนดสมรรถนะการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับและความคลาดเคลื่อน วิธีการทดสอบ และการติดแสดงเครื่องหมาย
การทดสอบที่สำคัญตามมาตรฐาน: ความแข็งแรง ความทนต่อสารเคมี
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือ The U.S. Environmental Protection Agency (US EPA)
บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า โดยสารเคมีในสินค้าห้ามมีค่าความเข้มข้นเกิน 0.1% w/w
สินค้าทุกรายการที่ต้องใช้ packaging
หรือชื่อเดิม "The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986"
ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน Cal/EPA's California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)
สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย

แหล่งข้อมูล : California Environmental Protection Agency, Governor's Office in the Executive Branch of California State Government
ระบบดำเนินการก๊าซเรือนกระจกแคลิฟอร์เนีย หรือ California Climate Action Registry เป็นหน่วยงานองค์กรลูกของ The Climate Registry
มาตรการควบคุมสารตะกั่วและสารประกอบ (ภายใต้กฎหมาย DENR Administrative Order No. 2013-24)
กฎหมายบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ CCP
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการรับรองผลิตภัณฑ์ที่บังคับ
นโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่รัฐบาล จีนได้ให้ความตกลงด้านความร่วมมือกับ UNFCCC ที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2030
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือ The U.S. Environmental Protection Agency (US EPA)
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตสินค้า (Carbon Price Mechanism) ได้หลอมรวมเข้ากับขอบข่ายและกระบวนการตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับระบบการรายงานค่าก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National Greenhouse and Energy Reporting System)
เป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การพัฒนานโยบายพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต (Clean Energy Future
เป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การพัฒนานโยบายพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต (Clean Energy Future)
หน่วยงานรับผิดชอบ : Australian Government
กฎระเบียบว่าด้วยวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (Food Contact Material: FCM)
(แก้ไข Commission Regulation (EU) No 10/2011)

1 | 2 | 3 | 4 |