อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค

ของเล่น
ของเล่น
ของเล่น
มาตรฐานความปลอดภัยทางกายภาพของของเล่น เช่น ขนาดของของเล่น เพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กนำเข้าปาก
ข้อกำหนดความปลอดภัยของของเล่น
ของเล่น (Toys)
ระเบียบการใช้สีย้อม (Azo Dye) ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่มีส่วนผสมของสารประกอบ Aromatic amines จำนวน 24 ชนิด ต้องมีปริมาณไม่เกิน 30 mg/kg
The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ว่าด้วยการจำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้สารเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
อ้างอิงนิยามตาม Section 201 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 321)
หรือเดิมคือ “EC Mark” โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมาย “CE Mark” เมื่อมีการประกาศ Directive 93/68/EEC
บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า โดยสารเคมีในสินค้าห้ามมีค่าความเข้มข้นเกิน 0.1% w/w
สินค้าทุกรายการที่ต้องใช้ packaging
หรือชื่อเดิม "The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986"
ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน Cal/EPA's California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)
สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย

แหล่งข้อมูล : California Environmental Protection Agency, Governor's Office in the Executive Branch of California State Government
หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ California’s “Green Chemistry” law

กฎระเบียบความปลอดภัยของผู้บริโภค ครอบคลุมของเล่นเด็ก ดังรายละเอียดใน Part I และ Schedule I ของ CCPSA เกี่ยวกับ Modern tools และเทคนิค โดยประเด็นการดำเนินการที่สำคัญตามกฎระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : Health Canada, Regional Product Safety Office
มาตรการควบคุมสารตะกั่วและสารประกอบ (ภายใต้กฎหมาย DENR Administrative Order No. 2013-24)
กฎหมายบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ CCP
The Restriction of Use of Bisphenol A in Plastic Infant Feeding Bottles
กฎระเบียบว่าด้วยวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (Food Contact Material: FCM)
(แก้ไข Commission Regulation (EU) No 10/2011)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |