อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของการใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (Wood furniture) และสินค้าที่ทำจากไม้ (Wood products) อาทิ ตู้วางของในห้องครัว เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้สำหรับที่พักอาศัย/สำนักงาน ผนังกั้นห้อง ตู้เก็บของ และอื่นๆ รวมถึง เพื่อเป็นการทบทวนเทคโนโลยีการผลิตสินค้า

หน่วยงานรับผิดชอบ : Environmental Protection Agency (US EPA)


มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการออกแบบและลักษณะการใช้งานของเตียง 2 ชั้น สำหรับเด็ก
มาตรฐานความปลอดภัยของเปลสำหรับทารก รวมถึงข้อกำหนดลักษณะการใช้งานและการทดสอบสำคัญ
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการออกแบบและลักษณะการใช้งานของเตียงเด็กเล็ก
ข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับลิ้นชัก ตู้ และโต๊ะเครื่องแป้ง
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการออกแบบและลักษณะการใช้งานของเปลเด็ก
ASTM F2057-09b - Standard Safety Specification for Chests, Door Chests, and Dressers - ข้อกำหนดความปลอดภัยเฉพาะของลิ้นชัก ประตูตู้ และโต๊ะเครื่องแป้ง
ASTM F2598-09 - Standard Consumer Safety Specification for Clothing Storage Chestsมาตรฐานความปลอดภัยผู้อุปโภคบริโภค - ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตู้จัดเก็บเสื้อผ้า
ACL เป็นกฎหมายของประเทศออสเตรเลียด้านความปลอดภัยของสินค้า
กฎหมายกำหนดมามาตรฐานอาคาร ตั้งแต่การก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างมาตรฐานการทดสอบ JIS A 1460
กฎหมายกำหนดมามาตรฐานอาคาร ตั้งแต่ การก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า โดยสารเคมีในสินค้าห้ามมีค่าความเข้มข้นเกิน 0.1% w/w
กฎระเบียบเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds: VOCs) สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งสาร VOCs ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ :  European Commission
The establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community
กฎ ระเบียบ EU FLEGT กำหนดให้หลังจากวันที่ 3 มีนาคม 2556 การค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ต้องมีเอกสารแสดงการรับรองสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาจากการตัดไม้เถื่อนหรือการครอบครองไม้โดยผิดกฎหมาย
สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย

แหล่งข้อมูล : California Environmental Protection Agency, Governor's Office in the Executive Branch of California State Government
หน่วยงานรับผิดชอบ : ECHA
กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค
เป็นข้อกำหนดทั่วไปของสินค้าอุปโภค ข้อกำหนดให้แจ้งข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของเล่น และการเรียกคืนของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่: www.cpsc.gov
กฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดการป้องกันและการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
(ประกาศใน Official Journal of the European Union, L 24/8, วันที่ 29.1.2008)  

หน่วยงานร้บผิดชอบ : European Commission
กำหนดปริมาณสารอันตรายที่มีได้ได้บรรจุภัณฑ์ และวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์1 | 2 | 3 | 4 |