อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมถุงมือยาง

ถุงมือยางสำหรับผ่าตัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

มาตรฐานถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Gloves)
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

มาตรฐานถุงมือทางการแพทย์สำหรับการใช้งานครั้งเดียว
British Standards Institution (BSI)
สินค้าและบริการตามประกาศ: ซึ่งรวมถึง ถุงมือยางทางการแพทย์
Canadian General Standards Board (CGSB)
เป็นประกาศระเบียบแก้ไขบัญชีแนบท้ายของกฎระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ EU REACH ว่าด้วยสารเคมีในกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์: ซึ่งรวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Gloves)
European Commission: Enterprise and Industry DG
หรือเดิมคือ EC Mark โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมาย CE Mark เมื่อมีการประกาศ Directive 93/68/EEC
ชื่อกฎหมายฉบับเต็ม คือ: Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
ถุงมือยางที่วางจำหน่ายในประเทศแคนาดาต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎระเบียบควบคุมสำหรับอาหารและยา (Food and Drug Regulations)
หน่วยงานรับผิดชอบ :
•    Department of Health Act
•    Canadian Food Inspections Agency
อ้างอิงตาม US FDA
แนวทางปฏิบัติของการติดฉลากแสดงเครื่องมือแพทย์ที่ สามารถใช้งานซ้ำได้ ครอบคลุมรายละเอียดด้านระบบคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งรวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : Devices Registry Department, Ministry of Health (MOH)
ข้อกำหนดสำหรับถุงมือยางปราศจากเชื้อสําหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
ถุงมือยางทางการแพทย์ที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติ
ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์:ข้อกำหนดเพื่อกำกับดูแล (ซึ่งรวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์)
ถุงมือยางสำหรับการใช้งานทั่วไปชนิดใช้ครั้งเดียว - -ข้อกำหนด
ข้อกำหนดถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านและการทดสอบ โดยจำแนกประเภทถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือน้ำยางผสมระหว่างน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์
ข้อกำหนดถุงมือที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ สำหรับการใช้งานในห้อง Cleanroom1 | 2 |