อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศเวียดนาม
หรือชื่อเดิม "The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986"
ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน Cal/EPA's California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)
แหล่งที่มา : THE MINISTRY OF CONSTRUCTION ประเทศเว๊ยดนาม
หน่วยงานรับผิดชอบ : EU Commission
สินค้าทุกประเภททุกผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้า (Import) ไปยังประเทศฟิลิปปินส์
หน่วยงานรับผิดชอบ Department of Trade and Industry ประเทศฟิลิปปินส์

หน่วยงานรับผิดชอบ Department of Trade and Industry ประเทศฟิลิปปินส์
สมาคมด้านการมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ASTM International กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วและเซรามิก ได้แก่ มาตรฐานการทดสอบ (Specifying, testing) มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติด้านเคมี กายภาพ และเชิงกล
บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass containers)
มาตรฐานแผ่นกระเบื้องเซรามิก – เล่ม 1: การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
แก้วและกระจก, ผลิตภัณฑ์เซรามิก
แก้วและกระจก, ผลิตภัณฑ์เซรามิก
หน่วยงานรับผิดชอบ Department of Trade and Industry ประเทศฟิลิปปินส์
แหล่งที่มา :
(1)    Department of Standards Malaysia
(2)    SIRIM Berhad
Department of Standards Malaysia is the national standards and accreditation body of Malaysia
SIRIM Berhad as the agent to develop, distribute and sell the Malaysian Standards

Department of Standards Malaysia is the national standards and accreditation body of Malaysia
SIRIM Berhad as the agent to develop, distribute and sell the Malaysian Standards
Department of Standards Malaysia is the national standards and accreditation body of Malaysia
SIRIM Berhad as the agent to develop, distribute and sell the Malaysian Standards
Department of Standards Malaysia is the national standards and accreditation body of Malaysia
SIRIM Berhad as the agent to develop, distribute and sell the Malaysian Standards

หน่วยงานรับผิดชอบ DEPARTMENT OF STANDARDS MALAYSIA
แหล่งที่มา : DEPARTMENT OF STANDARDS MALAYSIA
แหล่งที่มา :
(1)    Department of Standards Malaysia
(2)    SIRIM Berhad1 | 2 | 3 | 4 |