มาตรฐานหรือกฏระเบียบที่ต้องเร่งดำเนินการ


มาตรฐานหรือกฏระเบียบที่ต้องเฝ้าระวัง


มาตรฐานหรือกฏระเบียบที่ยอมรับได้