ก้าวสู่เส้นทางที่ยั่งยืนด้วยการจัดทำรายงาน ESG

Share

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกมีความตระหนักรู้มากขึ้นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องของความยั่งยืน ทำให้เราคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก  เช่น  ความรับผิดชอบขององค์กร    คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนเครดิต ความเป็นกลางทางคาร์บอน ความโปร่งใส  ธรรมาภิบาล ฯลฯ

จากความตระหนักรู้ดังกล่าวได้นำไปสู่การขับเคลื่อนไปยังอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งองค์กรสามารถดำเนินการได้ด้วยการพิจารณาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการจัดทำรายงาน ESG  ในขณะเดียวกัน การประหยัดต้นทุน การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนเช่นกันซึ่งรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศก็มีความเข้มงวดด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การคลัง และองค์กร  จึงกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผ่านการรายงาน ESG  สิ่งนี้มีความหมายความว่าบริษัทต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูล ESG ที่แข็งแกร่งและสามารถตรวจสอบได้ การรายงานข้อมูล ESG มักเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักสำหรับบริษัทต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม และสามารถทำได้อย่างไม่ยากนักด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

การรายงาน ESG และการนำมาตรฐานไอเอสโอที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้สามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ รวมเอา ESG เข้ากับกลยุทธ์องค์กรของตนได้

การรายงาน ESG คืออะไร?
ESG คือชุดของมาตรการที่ไม่ใช่ทางการเงินซึ่งมีผลโดยตรงต่อรูปแบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การพัฒนาความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ถ้าจะพูดให้เจาะจงมากขึ้น การรายงาน ESG คือการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรประเภทหนึ่งที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญา ความพยายาม และความก้าวหน้าขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกิจกรรม ESG ของบริษัทเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของนักลงทุน กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายงาน ESG สำคัญอย่างไร
การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ และการก้าวไปสู่ Net-Zero มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ต้นทุน และส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้ ยังสามารถเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและยาวนานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการทำงานภายในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

การรายงาน ESG มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลัก 7 ประการดังต่อไปนิ้

  1. ความโปร่งใส ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทต่างๆ จึงได้รับการร้องขอให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การรายงาน ESG ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีโอกาสรายงานความพยายามและความคืบหน้าของ ESG อย่างตรงไปตรงมา
  2. การจัดการความเสี่ยง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ESG อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่นำไปสู่การหยุดชะงักและการสูญเสียทางการเงินได้ การรายงาน ESG เป็นโอกาสในการก้าวล้ำไปข้างหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นโดยการเปิดเผยกิจกรรมและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  3. ความต้องการของนักลงทุน นักลงทุนอาศัยตัวชี้วัดทุกประเภทเพื่อวัดผลการดำเนินงานและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท แนวทางปฏิบัติ ESG ที่แข็งแกร่งและการรายงานที่โปร่งใสจึงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า ทำให้มีเงินทุนเข้ามาในบริษัทมากขึ้น
  4. ชื่อเสียงของแบรนด์ ผู้บริโภคเลือกที่จะทำธุรกิจกับบริษัทที่สอดคล้องกับความเชื่อด้านความยั่งยืนของตนเอง และมีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่นในบริษัทที่รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของ ESG มากกว่า
  5. การปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงาน ESG เป็นวิธีหนึ่งสำหรับบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากกฎระเบียบด้านนี้ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่มีการรายงาน ESG ที่แข็งแกร่งจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าในการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และไม่เกิดปัญหาทางกฎหมาย
  6. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การรายงาน ESG มักจะเกี่ยวข้องกับการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ผลักดันให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถระบุด้านที่ต้องปรับปรุงได้
  7. การติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมาย การรายงาน ESG เป็นวิธีที่บริษัทต่าง ๆ จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกล่าวอ้างประสิทธิภาพ ESG ของตนซึ่งทำให้มีวิธีการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่นานขึ้น (การรายงาน ESG ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับบริษัทในการติดตามการพัฒนาไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว)

การรายงาน ESG สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จที่ยั่งยืนได้โดยบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องร่วมมือกันมากขึ้นอย่างเต็มที่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การบรรลุผลสุทธิเป็นศูนย์ และความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีนโยบายและกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่ง  มีกรอบความเสี่ยงที่ควบคุมได้  มีความคล่องตัวและการประสานงานที่ดี   ทั้งหมดนี้สามารถบรรลุผลได้อย่างราบรื่นด้วยการนำกรอบ ESG และมาตรฐานไอเอสโอไปประยุกต์ใช้โดยผู้นำธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

ผู้สนใจองค์ความรู้หรือบริการทวนสอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทวนสอบด้านความยั่งยืน โทรศัพท์ 26171723 – 36  หรือ Email: VVD@masci.or.th

ที่มา:   https://www.iso.org/climate-change/esg-reporting

 762 ผู้เข้าชมทั้งหมด