มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับงานอาคาร

การออกแบบอาคารของเมืองให้น่าอยู่และมีความยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชน  ชุมชุนควรจะเติบโตอย่างมีทิศทางโดยผ่านการวางแผนที่ดี  อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการวางแผนและออกแบบในรายละเอียดมาเป็นอย่างดี จะทำให้มีคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี  ทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดี และเมืองมีความยั่งยืน ล่าสุด ไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐานที่สนับสนุนให้สังคมเมืองมีการวางแผนและออกแบบอาคารที่มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว

ISO 23234, Buildings and civil engineering works – Security – Planning of security measures in the built environment เป็นมาตรฐานสำหรับงานอาคารและวิศวกรรมโยธาในด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งเป็นการวางแผนมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดข้อกำหนดและคำแนะนำเพื่อช่วยให้องค์กรจัดทำแผนเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่พึงประสงค์โดยเจตนา โดยมีรูปแบบโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อระบุข้อกำหนดและพัฒนามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

เอกสารดังกล่าวอธิบายวิธีการและสิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นกิจวัตรในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการอาคารหรืองานวิศวกรรมโยธา ตลอดจนความสามารถที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีตามต้องการ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐาน ISO 21542, Building construction – Accessibility and usability of the built environment ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคาร ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้งานของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาโดยระบุข้อกำหนดและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการก่อสร้าง การประกอบอาคาร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้างของการใช้งานและการเข้าถึงของอาคาร เช่น การเข้าถึงอาคาร การหมุนเวียนภายในอาคาร ทางออกจากอาคาร ในสภาวะปกติและการอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

สำหรับมาตรฐานฉบับปรับปรุงล่าสุดนี้มีโครงสร้างเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ เช่น การหมุนเวียนในแนวดิ่ง เสียงและการอพยพฉุกเฉิน

ISO 23234 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works โดยคณะอนุกรรมการ SC 16, Accessibility and usability of the built environment โดยมีเลขานุการคือ SN ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศนอร์เวย์ และ UNE ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสเปน

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2682.html

 1,430 ผู้เข้าชมทั้งหมด