มาตรฐานใหม่ล่าสุดเพื่อสุขภาพจิตของชีวิตคนทำงาน

โดยทั่วไป ชีวิตการทำงานของคนเราอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ทั้งทางกายและจิตใจได้ ซึ่งโรคระบาดไวรัสโคโรนาทำให้เรามองเห็นผลกระทบที่มีอยู่มากมายอย่างชัดเจน ไอเอสโอเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และตระหนักดีว่านายจ้างมีความรับผิดชอบในการปกป้องทั้งสุขภาพกายและจิตสังคมของพนักงานเพียงใด จึงได้พัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ครอบคลุมสุขภาพทางจิตและความปลอดภัยในที่ทำงานรวมทั้งแนวทางสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคมด้วย

มาตรฐาน ISO 45003, Occupational health and safety management – Psychological health and safety at work – Guidelines for managing psychosocial risks เป็นมาตรฐานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพจิตและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความกดดันที่มากเกินไป ความเป็นผู้นำที่ไม่ดี หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงาน

มาตรฐานนี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เช่น วิธีการระบุเงื่อนไข สถานการณ์ และความต้องการในสถานที่ทำงานที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน วิธีการระบุปัจจัยเสี่ยงหลักและประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และวิธีการระบุและควบคุมอันตรายจากการทำงานและจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอร์มา แมคคอร์มิก หัวหน้าโครงการของคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอที่พัฒนามาตรฐานดังกล่าว ระบุว่า แรงกดดันต่างๆ เช่น ความไม่แน่นอน ความกลัว ความโดดเดี่ยว และปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากในช่วงเวลานี้ และมาตรฐานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ COVID-19 เท่านั้น ทุกองค์กรมีความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งปัจจุบันได้มีการให้ความสำคัญกับบทบาทของสุขภาพจิตในที่ทำงานด้วย

นอร์มา แมคคอร์มิก กล่าวว่าในขณะที่หลายคนรู้สึกว่าตนเองไร้อำนาจหรือไม่อาจทำอะไรได้เหมือนแต่ก่อนอันเนื่องมาจากผลกระทบของเหตุการณ์โรคระบาด แต่ก็มีหลายสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรซึ่งสิ่งที่ทำได้นี้ปรากฏในมาตรฐานดังกล่าวโดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากลในด้านนี้ไว้แล้วและเกี่ยวข้องกับบริษัททุกประเภทและทุกขนาด

นอกจากนี้ ISO 45003 ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันเป็นรากฐานขององค์กรที่มีความยืดหยุ่นไปพร้อมๆ กับเต็มไปด้วยพนักงานที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพดี และมีความสุข

มาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 283 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีเลขานุการคือ BSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหราชอาณาจักร

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2677.html

 396 ผู้เข้าชมทั้งหมด