สร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสขององค์กรด้วยคู่มือ ISO 37001

ปัญหาการติดสินบนหรือคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาร้ายแรงระดับโลก และมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ การติดสินบนสามารถทำลายชุมชนและทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนลงได้  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือไอเอสโอ (International Organization for Standardization) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้พัฒนามาตรฐานสากลที่ช่วยต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยช่วยให้องค์กรปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการติดสินบน  และได้เผยแพร่คู่มือเล่มใหม่เพื่อให้ผู้ใช้มาตรฐานได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

ISO 37001, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน – ข้อกำหนดพร้อมคำแนะนำสำหรับการใช้งาน) ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและจัดการกับการติดสินบนได้ ซึ่งจะมีการปลูกฝังวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และทำให้มีการใช้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดความรับผิดขององค์กรได้หากสงสัยว่ามีการกระทำผิด โดยแสดงให้เห็นว่าถึงการไม่ยอมรับการติดสินบนและได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

ไอเอสโอเพิ่งเผยแพร่คู่มือฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems – A practical guide  (ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน – คู่มือปฏิบัติ) ซึ่งเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้มาตรฐานได้รับแนวทางและคำแนะนำในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับการติดสินบนและมาตรการที่สามารถจะทำได้เพื่อกำจัดต้นตอของปัญหา

คู่มือนี้มีตัวอย่างและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยได้รับการสนับสนุนจากกรณีศึกษาหลายกรณี การเปรียบเทียบกับเครื่องมือต่อต้านการติดสินบนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และรายการเอกสารที่ใช้เสริมกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้งานมาตรฐาน สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำมาตรการไปใช้ และวิธีการปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการเฉพาะขององค์กร

ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems – A practical guide   เป็นคู่มือปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2669.html

 1,436 ผู้เข้าชมทั้งหมด