ไอเอสโอปรับปรุงมาตรฐานสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรทั่วโลก ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งในการบรรลุสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรก็คือ การได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) เนื่องจากเป็นการแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่ามีการปรับปรุงการใช้พลังงานและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับรองจะต้องสอดคล้องกันและใช้ความสามารถขององค์กรที่ให้การรับรองด้วย ดังนั้น ไอเอสโอจึงได้ปรับปรุงมาตรฐานสำหรับผู้ตรวจประเมินที่ดำเนินงานดังกล่าวให้เหมาะสมและมีความทันสมัยมากขึ้น

ระบบการจัดการพลังงานจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบและกระบวนการที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานการใช้พลังงาน และการบริโภคพลังงาน

ISO 50003, Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems  (ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานที่ให้การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยรับรองสามารถจัดทำข้อกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถสอดคล้องและเป็นกลางในกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับมาตรฐาน ISO/IEC 17021 (มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ) ซึ่งเป็นชุดข้อกำหนดที่ช่วยให้หน่วยรับรองสามารถดำเนินการรับรองระบบการจัดการได้โดยมีข้อกำหนดด้านพลังงานเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตรวจประเมินมีทักษะที่เหมาะสม

เมื่อเร็วๆ นี้ มาตรฐานดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่สอดคล้องกันซึ่งใช้สำหรับระบบการจัดการไอเอสโอทั้งหมดโดยมีการปรับปรุงรวมถึงการชี้แจงการคำนวณวันตรวจสอบการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดสำหรับองค์กรหลายสถานที่และความสามารถทางเทคนิคสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ EnMS

ISO 50003 เป็นเพียงหนึ่งในมาตรฐานหลายฉบับในชุดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานของไอเอสโอที่ออกแบบมาเพื่อใช้เสริมและรองรับมาตรฐาน ISO 50001, Energy management systems – Requirements with guidance for use (ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดพร้อมคำแนะนำในการใช้งาน)

ยังมีมาตรฐานในชุดระบบการจัดการพลังงานของไอเอสโอฉบับอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

  1. ISO 50004,Energy management systems – Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system (ระบบการจัดการพลังงาน – คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้ การบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001)
  2. ISO 50005,Energy management systems – Guidelines for a phased implementation (in development) (ระบบการจัดการพลังงาน – แนวทางสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนในการพัฒนา)
  3. ISO 50006,Energy management systems – Evaluating energy performance using energy baselines and energy performance indicators (ระบบการจัดการพลังงาน – การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้พื้นฐานพลังงานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง)
  4. ISO 50009,Energy management systems – Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations (ระบบการจัดการพลังงาน – คำแนะนำสำหรับการนำระบบการจัดการพลังงานไปใช้ในหลายองค์กร)
  5. ISO 50011,Energy management system – Measurement of energy management progress ระบบการจัดการพลังงาน – การวัดความคืบหน้าการจัดการพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา
  6. ISO 50015, Energy management systems – Measurement and verification of energy performance of organizations – General principles and guidance (ระบบการจัดการพลังงาน – การวัดและการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานขององค์กร – หลักการและคำแนะนำทั่วไป)

มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอ ISO/TC 301, Energy management and energy savings โดยมีเลขานุการคือ ANSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2668.html

 189 ผู้เข้าชมทั้งหมด