ไอเอสโอพัฒนาข้อกำหนดใหม่ที่ใช้แจ้งเตือนความปลอดภัยของยาด้านข้อมูลสุขภาพ

ปัจจุบัน ได้มีการนำเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในงานหลายสาขารวมทั้งทางการแพทย์ ซึ่งในทางการแพทย์มีชื่อเรียกว่า Computer-assisted clinical decision support systems (CDSSs) หรือระบบสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ระบบ CDSSs มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจากในการสั่งจ่ายยาและจ่ายยาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกสุขภาพของบุคคลนั้น  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทได้รับการออกแบบมาให้มีเครื่องมือเตือนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้ยารักษาโรคโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก  แต่การออกแบบระบบยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่หลากหลายมาก ทำให้ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทเครื่องมือ  ระบบและฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาอื่นที่ต้องให้ความสำคัญด้วย เช่น คุณภาพของข้อมูลซึ่งมีผลต่อระบบ CDSSs การแจ้งเตือนที่มากเกินไป เป็นต้น

ล่าสุด ไอเอสโอได้เผยแพร่เอกสารข้อกำหนดทางวิชาการที่เป็นคำแนะนำระดับระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและทำให้คนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน

เอกสารฉบับนั้นมีชื่อว่า ISO/TS 22703, Health informatics  – Requirements for medication safety alerts ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของยาเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ มีการระบุข้อกำหนดสำหรับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของยาและหัวข้อที่ผู้จำหน่ายระบบการแจ้งเตือนต้องพิจารณา  เอกสารทางวิชาการนี้ครอบคลุมถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งเตือนความปลอดภัยของยา ข้อกำหนดสำหรับการเลือกฐานความรู้สำหรับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของยา การทำงาน การแสดงผล และการวัดคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม เอกสารดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาด้านเนื้อหาหรือฐานความรู้ตามกฎสำหรับ CDSS   อัลกอริธึมสำหรับสร้างการแจ้งเตือนความปลอดภัยของยาใน CDSS และตัวประมวลผลการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของยาใน CDSS

ข้อกำหนดทางเทคนิคดังกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ขายและผู้ดำเนินการระบบที่มีการแจ้งเตือนความปลอดภัยของยาหรือผู้ที่ให้ข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือน

ISO/TS 22703 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอ ISO/TC 215, Health Information โดยมีเลขานุการคือ ANSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา:  1. https://www.iso.org/news/ref2758.html
2.
https://www.iso.org/standard/73714.html

 142 ผู้เข้าชมทั้งหมด