ไอเอสโอพัฒนาแนวทางใหม่เพื่อโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ

พลังงานจากน้ำเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ไร้มลพิษ และเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาไม่สูง สามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกแห่งที่มีน้ำอย่างเพียงพอ  กระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเป็นแหล่งที่สามารถผลิตไฟฟ้าไว้สำรองใช้ได้ดีโดยเฉพาะจากพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น ชนบท ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา มีแม่น้ำหรือน้ำตก

ประโยชน์ของพลังงานจากน้ำมีความชัดเจนและโดดเด่นมาก แต่มนุษย์เรายังไม่ได้ใช้น้ำให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพเท่าใดนัก  ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไอเอสโอจึงได้พัฒนาเอกสาร IWA (International Workshop Agreement) ที่เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Small Hydropower Plants: SHP) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่  IWA 33-1: 2019 Technical guidelines for the development of small hydropower plants — Part 1: Vocabulary, IWA 33-3: 2021 Technical guidelines for the development of small hydropower plants — Part 3: Design principles and requirements และ IWA 33-2: 2019 Technical guidelines for the development of small hydropower plants — Part 2: Site selection planning

เอกสารดังกล่าวระบุหลักการทั่วไปและข้อกำหนดพื้นฐานของการออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กซึ่งมีการใช้พลังงานขนาดไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ไฟฟ้า (MWe) และยังให้แนวทางต่างๆ เช่น วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ และข้อกำหนดที่เป็นผลลัพธ์ของการเลือกสถานที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และกำหนดคำศัพท์และนิยามทางเทคนิควิชาการที่ใช้ร่วมกันทางวิชาชีพ

เซียวโปฟู ผู้นำโครงการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาแนวทางดังกล่าว ระบุว่าศักยภาพของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศยังคงไม่ได้มีการนำใช้งานอย่างเต็มที่และมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เป็นอุปสรรครวมทั้งการขาดแนวปฏิบัติที่ดีหรือมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก นอกจากนี้ การเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งพลังงานจากน้ำเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญ

แม้ว่าจะมีการใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องกฎระเบียบ เอกสารดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในด้านกฎระเบียบและส่งเสริมพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและโรงไฟฟ้าจากทรัพยากรน้ำที่มีอยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับการบูรณะซ่อมแซมหรือปรับปรุงโรงงานเก่าให้ทันสมัยขึ้น และพัฒนาโรงงานใหม่ๆ รวมถึงทำให้เกิดความสนใจในการลงทุนมากขึ้นด้วย

พลังไฟฟ้าจากน้ำ ไม่อาจถูกมองข้ามไป แต่ควรจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากโรงงานพลังไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อใช้สังคมและชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

ชุดเอกสาร IWA 33 ทั้ง 3 ฉบับได้รับการพัฒนาโดยองค์กรสากลจำนวน 40 แห่งและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจำนวน 80 คน

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2648.html

 227 ผู้เข้าชมทั้งหมด