ไอเอสโอแนะนำชุดมาตรฐานใหม่เสริมแกร่งทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร กระบวนการการจัดการทรัพยากรบุคคล ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่จนกระทั่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จำเป็นต้องมีแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนการวัดผลงานและวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้สำหรับธุรกิจองค์กรเช่นกัน
มาตรฐาน ISO 30414, Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting เป็นมาตรฐานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งให้แนวทางสำหรับการรายงานทุนมนุษย์ภายในและภายนอก มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกที่ช่วยให้องค์กรมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของทุนมนุษย์และช่วยในการจัดทำรายงาน ปัจจุบัน ชุดข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละรายการที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO30414 ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเพิ่งเผยแพร่มาตรฐาน 5 ฉบับสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้

ชุดข้อมูลทั้ง 13 ส่วนที่ครอบคลุมการวัดที่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งใช้ได้กับการรายงานภายในและภายนอก รวมถึงทุกเรื่องตั้งแต่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การหมุนเวียนของพนักงาน การรักษา พนักงาน ไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กร
ข้อกำหนดทางเทคนิคเหล่านั้นรวมถึง
ISO/TS 24178, Human Resource Management – Organizational culture metrics clusters เป็นข้อกำหนดที่พิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยพนักงานที่มุ่งมั่นและมีส่วนร่วม ตลอดจนวิธีในการวัดผล ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน แนวทางปฏิบัติในการจ้างงาน และอื่นๆ
ISO/TS 24179, Human resource management – Occupational health and safety metrics เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยเฉพาะ และเน้นประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อต้องมีการตีความ
ISO/TS 30407, Human resource management – Cost per hire เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ต้นทุนต่อการจ้าง อธิบายการดำเนินการที่ต้องทำเมื่อคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไปในการจ้างพนักงานหนึ่งตำแหน่งเพื่อรักษาคุณภาพและความโปร่งใสไว้
ISO/TS 30410, Human resource management – Impact-of-hire metric เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดผลกระทบจากการจ้าง มีการระบุหลักการสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่สำคัญและวิธีในการวัดผลกระทบ
ISO/TS 30411, Human resource management – Quality-of-hire metric เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดคุณภาพของการจ้างงาน ซึ่งมีตัวเลือกมากมายในการวัดคุณภาพของการจ้างงานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจและองค์กรต่างๆ
ISO/TS 30421, Human resource management – Turnover and retention metrics เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การหมุนเวียนของพนักงานและการรักษา ซึ่งอธิบายองค์ประกอบของการหมุนเวียนพนักงานและเน้นประเด็นที่จำเป็นต้องพิจารณาเมื่อตีความข้อมูล
ISO/TS 30423, Human resource management – Compliance and ethics metrics cluster เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม ซึ่งมีสูตรสำหรับการวัดที่เปรียบเทียบได้และเน้นประเด็นที่จำเป็นต้องพิจารณาเมื่อตีความข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ISO/TS 30425, Human resource management – Workforce availability metrics cluster เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล กลุ่มตัวชี้วัดความพร้อมสำหรับงานของพนักงาน ซึ่งอธิบายสูตรสำหรับการคำนวณจำนวนพนักงานที่พร้อมใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง
ISO/TS 30427, Human resource management — Costs metrics cluster
เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล คลัสเตอร์เมตริกต้นทุน ให้รายละเอียดสูตรสำหรับการคำนวณต้นทุนและเน้นประเด็นที่จำเป็นต้องพิจารณาเมื่อแปลข้อมูล
ISO/TS 30430, Human Resource Management – Recruitment metrics cluster เป็นข้อกำหนดที่อธิบายองค์ประกอบของการสรรหา การเคลื่อนย้าย และการหมุนเวียนพนักงาน โดยมีสูตรสำหรับการวัดที่เปรียบเทียบได้
ISO/TS 30432, Human resource management – Workforce productivity metrics cluster เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล กลุ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ไม่เพียงแต่ครอบคลุมผลลัพธ์ของพนักงานและผู้รับเหมาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมประเด็นใดๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระดับการจ้างงานในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและการจัดหาทักษะ ระดับการฝึกอบรมและประสบการณ์ คุณภาพของความเป็นผู้นำ และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบคู่แข่งภายในภาคส่วนเดียวกันและภาคส่วนต่างๆ
ISO/TS 30433, Human resource management – Succession planning metrics cluster เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรบุคคล – กลุ่มการจัดวางแผนสืบทอดตำแหน่ง อธิบายองค์ประกอบของเมตริกการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและจัดเตรียมมาตรการที่เปรียบเทียบได้เพื่อรายงาน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมอัตราประสิทธิภาพในการสืบทอดตำแหน่ง อัตราความครอบคลุมของผู้สืบทอด และอัตราความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง
มาตรฐานและชุดข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 260 การจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีเลขานุการคือ ANSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2689.html

 1,008 ผู้เข้าชมทั้งหมด