มาตรฐานหรือกฏระเบียบที่ยอมรับได้

Update : 1 มิถุนายน 2567

วงจรชีวิตของการพัฒนามาตรฐาน ที่อ้างอิงตาม International Harmonized Stage Code
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)