ISO 39001 ส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน

Share

ทุกวันนี้ หากเราไม่ขับรถไปทำงานก็ต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ บางคนอาจปั่นจักรยาน ใช้รถยนต์เช่า ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือเดินไปทำงาน  เราทุกคนจึงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการจราจรทางถนนไม่มากก็น้อย และจากสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนทำให้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 1.19 ล้านคนและมีผู้บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนนอีกไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ถนนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งคนเดินถนน นักปั่นจักรยาน และผู้ขับขี่จักรยานยนต์ซึ่งอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเช่นนี้ทำให้ประเทศส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ไอเอสโอตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนน จึงได้พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO 39001 – Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use  ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (RTS) เพื่อให้องค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบการจราจรทางถนนสามารถลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรทางถนน

ข้อกำหนดใน ISO 39001 ประกอบด้วยการพัฒนาและการดำเนินนโยบาย RTS ที่เหมาะสม การพัฒนาวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการ RTS ซึ่งคำนึงถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก และข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ RTS ซึ่งองค์กรระบุว่าเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้และสิ่งที่อาจมีอิทธิพลต่อ RTS  ตัวอย่างของสิ่งที่สามารถควบคุมได้ เช่น ขั้นตอนการบำรุงรักษายานพาหนะ การฝึกอบรมผู้ขับขี่และนโยบายด้านความปลอดภัย คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ฯลฯ  และตัวอย่างของสิ่งที่อาจมีอิทธิพลต่อ RTS เช่น สภาพถนนและการจราจรทั่วไป การบังคับใช้กฎหมายจราจร ความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ฯลฯ  ดังนั้น โดยรวมแล้ว ISO 39001 จึงทำให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงในเชิงรุกได้

ประโยชน์ของ ISO 39001 มีดังต่อไปนี้

  • ป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการจราจร
  • ช่วยจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อประเด็นปัญหาที่สำคัญของสังคม
  • ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียชีวิต และลดการบาดเจ็บ
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
  • เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันการประมูลงาน
  • ลดเบี้ยประกันและค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ลง

มาตรฐาน ISO 39001 ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่นำไปใช้เท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อชุมชนที่องค์กรมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงสังคมประเทศชาติด้วย

ผู้สนใจองค์ความรู้หรือบริการด้านการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับรองระบบ โทรศัพท์ 026171723 – 36  หรือ Email: SCD@masci.or.th 

ที่มา:

1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
2.
https://www.iso.org/standard/44958.html

 3,211 ผู้เข้าชมทั้งหมด