Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

ISO 7173:2023 Furniture – Chairs and stools – Determination of strength and durability

ประเทศเกี่ยวข้อง
สหภาพยุโรป,สหรัฐอเมริกา,จีน,ญี่ปุ่น,มาเลเซีย,อื่นๆ
สาขาอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
วันที่บังคับใช้
2023-08-15
มาตรฐานประเภท
บังคับ
ขอบข่าย

เฟอร์นิเจอร์

สรุปรายละเอียดสำคัญ

มาตรฐานนี้ระบุวิธีทดสอบเพื่อกำหนดความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้างของที่นั่งทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงการใช้งานขั้นสุดท้าย วัสดุ การออกแบบ/การก่อสร้าง หรือกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ
มาตรฐานนี้ใช้ไม่ได้กับเก้าอี้สูงสำหรับเด็ก เก้าอี้แบบตั้งโต๊ะ และที่นั่งในห้องน้ำ
ไม่รวมวิธีทดสอบสำหรับการประเมินอายุ การเสื่อมสภาพ ตามหลักสรีระศาสตร์ และฟังก์ชันทางไฟฟ้า
วิธีทดสอบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความทนทานของวัสดุหุ้มเบาะ
แหล่งข้อมูล:
https://www.iso.org/standard/73866.html