std@masci.or.th 02-6171727 ต่อ 301

Welcome to MS-SAT

Management System-Self Assessment Tool

คำแนะนำในการประเมิน

กรอบการวัดระดับการพัฒนาระบบการจัดการ พิจารณาจากผลการประเมินขีดความสามารถของแต่ละข้อกำหนด/กระบวนการตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในแต่ละระดับการพัฒนา (Maturity Level) - อ้างอิงแนวทางตามมาตรฐาน ISO 9004:2018 Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success ระดับการวัดความสามารถของกระบวนการ กำหนดไว้ดังนี้

N - Not achieved

ไม่มีหลักฐานแสดงถึงการบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการที่ได้รับการประเมินหรือมีเพียงเล็กน้อย

เปอร์เซ็นต์การบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการเท่ากับ 0%-15%

P - Partially achieved

มีหลักฐานบางส่วนเกี่ยวกับวิธีการและการบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการที่ได้รับการประเมิน ทิศทางของการบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการเป็นแบบไม่สามารถคาดเดาได้

เปอร์เซ็นต์การบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการเท่ากับ 16%-50%

L - Largely achieved

มีหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการบรรลุตามคุณลักษณะสำคัญของกระบวนการที่ได้รับการประเมิน ยังปรากฏจุดอ่อนเกี่ยวกับคุณลักษณะของกระบวนการที่ได้รับการประเมิน

เปอร์เซ็นต์การบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการเท่ากับ 51%-90%

F - Fully achieved

มีหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการบรรลุตามคุณลักษณะทั้งหมดของกระบวนการที่ได้รับการประเมิน ไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของกระบวนการที่ได้รับการประเมิน

เปอร์เซ็นต์การบรรลุตามคุณลักษณะของกระบวนการเท่ากับ 91%-100%

เกี่ยวกับเรา

MS-SAT

  • MS-SAT ( Management System-Self Assessment Tool ) เป็นโปรแกรมใช้สำหรับประเมินระดับของการพัฒนาระบบการจัดการ ( Maturity Level ) ตามข้อกำหนด/กระบวนการ ของมาตรฐานระบบการจัดการ โดยเริ่มต้นพัฒนาแบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานระบบบริหารงานตุณภาพ ISO 9001:2015 Quality Management Systems — Requirements เป็นมาตรฐานแรก และจะพัฒนาแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานอื่นๆ ต่อไป

  • วัตถุประสงค์ของ MS-SATเพื่อให้องค์กรใช้เป็นแนวทางในการประเมินระดับของการพัฒนาระบบการจัดการ ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง/หรือนำระบบการจัดการไปใช้ตามมาตรฐาน และเพื่อชี้บ่งโอกาสในการปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนงานเพื่อบรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโรงงาน

ทำแบบประเมิน

ผลการประเมิน

เปรียบเทียบผลการประเมิน